ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

اطلاعیه ها

حقوق بشرو میثاق های آن

مقالات

 

حداقل در هر 8 ساعت یک مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی  اتفاق میافتد

پاسخ به اعتراض و خواست های مردم توسط جمهوری اسلامی فقط با دستگیری، شکنجه، اعدام و... همراه می باشد    

یک بار دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ گوئی به خواست های به حق و مدنی مردم باز هم  از راه و روش سرکوب و کشتار استفاده کرد .

 

شکنجه و کشتن جوان مهابادی (شوانه سید قادری) و اعتراض به حق مردم مهاباد به این مسئله باز هم حکومت اسلامی به جای بررسی و تنبیه مقصران به سرکوب مردم مهاباد پرداخت و میدانیم که در سه ماه گذشته بهمین روش مردم عرب خوزستان و مردم بلوچستان را با کشتن و دستگیری صدها نفر سرکوب نموده بود و اینک هم به جان مردم مهاباد افتاده است .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن و اعتقاد راسخ به حقوق شهروندی ، سرکوبهای مستمرمردم و اقوام و ملل ایرانی و این اقدام اخیر را محکوم کرده و اعلام میکند، رفتاری که جمهوری اسلامی تا کنون با ملل و اقوام ایرانی داشته است، عملاً ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 1 و 2 و 3 و ناقض مواد 21 و 22 و 27 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 می باشد.

کانون دفاع از حقوق بشر این اقدام غیر انسانی جمهوری اسلامی را محکوم نموده و از نهادهای حقوق بشری و بین المللی می خواهد تا نسبت به محکومیت جمهوری اسلامی اقدام نمایند و بدیهی است که  بر آوردن خواست های زیر، میتواند بشرایط نقض گسترده و مستمر و خشونت بار حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی، خاتمه دهد:

1 .  محکومیت جمهوری اسلامی توسط کمیسیون حقوق بشر در ژنو

2 .  درخواست  استقرار نظارت دائمی

3یژاطلاعیه شماره 56


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
ه د

 

برگشت