فیلم؛ تبلیغ برای عادی کردن خشونت علیه زنان

تبلیغات صداوسیمای خامنه ای برای عادی کردن خشونت خانگی علیه زنان!

در قوانین جمهوری اسلامی مانند قانون خانواده، حقوق مردان قابل مقایسه با حقوق زنان نیست. ریاست خانواده به مرد قدرتی نابرابر با همسر می‌دهد. قدرتی که به او اجازه نظارت بر رفتار همسر، حق نظارت بر روابط جنسی، تردد او، انتخاب شغل، حق طلا‌ق بدون قید و شرط، حضانت و ولا‌یت بر فرزندان را می‌دهد.

به گفته کارشناسان، فرمان پذیری زن از مرد، آن هم به خاطر ترس و وحشت از خشونت بالفعل یا بالقوه او، فضای ناامنی می سازد که تمام اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.