فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
معصومه نژاد محجوب برای آزادی عقیده
طاهره خطی دیزآبادی حق و حقوق بشر
 هومن شعری طهرانی انسان آزاد 
 وحید حسن زاده ابراهیمی حقوق انسانی
 هاشم (آرش) رضاپی حقوق بشر (دفاع از حقوق کودک)
 محمدعلی محمودزاده فردائی بهتر
مهین ایدر  حق و سهم زنان ایران
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
بهاره بلورچی حق امنیت
 نازنین صادقی رقص و زندگی
 محمد حسن حسن زاده مهرآبادی  انسانیّت و صلح
 رضا عباسی زمان آبادی حقوق بشر ایران
الناز اسدی  زن و آزادی
علیرضا جهان بین ایران آگاه
لیلا باقری برای رهائی
زهره حق باعلی قدرت آگاهی
رسول عباسی زمان آبادی بشر و آگاهی
سید اسماعیل هاشمی صدای هرمزگان
فرشاد قضایی کاوکانی آوای آزادی
 آزاد بهرامی  آزادی اندیشه
ایران دخت کیا  آوای ایران
 سید شایان حسینى برزى  آزادی برای تمام مردم ایران
 پریسا چوبقلو  نجات بشریت در آگاهی است
  هماهنگ کننده : معصومه نژاد محجوب 004915223361507  hr_shabake@azadegy.de
 تلفن تماس شفائی : 00491632611257  shafaei@azadegy.de