فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
معصومه نژاد محجوب برای آزادی عقیده
طاهره خطی دیزآبادی حق و حقوق بشر
 هومن شعری طهرانی انسان آزاد 
 وحید حسن زاده ابراهیمی حقوق انسانی
 هاشم (آرش) رضاپی حقوق بشر (دفاع از حقوق کودک)
 محمدعلی محمودزاده فردائی بهتر
مهین ایدر  حق و سهم زنان ایران
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
بهاره بلورچی حق امنیت
 نازنین صادقی رقص و زندگی
 محمد حسن حسن زاده مهرآبادی  انسانیّت و صلح
 رضا عباسی زمان آبادی حقوق بشر ایران
الناز اسدی  زن و آزادی
علیرضا جهان بین

علیرضا حجتی

ایران آگاه

فریاد با آگاهی

لیلا باقری برای رهائی
 حمید رضائی آذریانی   نگاهی به حقوق بشر در ایران
رسول عباسی زمان آبادی بشر و آگاهی
سید اسماعیل هاشمی صدای هرمزگان
فرشاد قضایی کاوکانی آوای آزادی
 آزاد بهرامی  آزادی اندیشه
بهاره بلورچی حق امنیت 
 سید شایان حسینى برزى  آزادی برای تمام مردم ایران
 پریسا چوبقلو

سوسن ذاکری نژاد سردره

 نجات بشریت در آگاهی است

حقوق زنان

اندیشه آفرین

ناهید عیوضی

 زنان ایران اسطوره های ملی کشور

آزادی

 آذر ارحمی

ترانه ذوالفقار

حق اندیشان 

فریاد از این همه بیداد

 مهرشاد بایرمی یادکوری

پریسا نیکونام نظامی

افشای نقض حقوق بشر در ایران 

گل لاله

 پریسا سخائی

فاطمه غلامحسینی

 حق زنان

سهم من از حقوق زنان

 هماهنگ کننده : معصومه نژاد محجوب 004915223361507    hr_shabake@azadegy.de
 تلفن تماس شفائی : 00491632611257  shafaei@azadegy.de