فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
معصومه نژاد محجوب برای آزادی عقیده
فاطمه غلامحسینی سهم من از حقوق زنان
 هومن شعری طهرانی انسان آزاد 
 وحید حسن زاده ابراهیمی حقوق انسانی
سارا صیادی ایران دخت
 مهران آهنگر خراسانی  زندگی نه مرگ
نرگس مباشری فر حق زن در ایران
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
بهاره بلورچی حق امنیت
اکبر قبادی چقاکبودی حق ما مردم
کریم ناصری امید به رهائی
 رضا عباسی زمان آبادی حقوق بشر ایران
 پریسا سخائی حق زنان
علیرضا جهان بین ایران آگاه
سمانه بیرجندی پیام آزادگی
 حمید رضائی آذریانی   نگاهی به حقوق بشر در ایران
اندیشه آفرین  زنان ایران اسطوره های ملی کشور
 آزاد بهرامی  آزادی اندیشه
ژیلا نظرپور دیده بان 
رویا راوری نقض حقوق بشر در رایران
شهلا شاهسونی آزادی اندیشه
مهیار تقی زاده چهل سال استبداد
 پریسا چوبقلو  نجات بشریت در آگاهی است
ترانه ذوالفقار فریاد از این همه بیداد
 آذر ارحمی حق اندیشان 
تورج تفکری اردبیلی

شکوفه دهبزرگی

حق بشریت

فریاد بی صدا

سید علیرضا امامی آگاهی، اعتراض، آزادی
 حسین قاسمی

مریم افتخار

اینده آباد

صلح عمومی

محسن سبزیان

آرشا کچوئیان

حقوق بشر ایرانیان

نور جهان

 هماهنگ کننده : معصومه نژاد محجوب 004915223361507  hr_shabake@azadegy.de
منوچهر شفائی : 00491632611257   shafaei@azadegy.de