فهرست اعضای شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران

مسئول

ایمیل

عنوان وبسایت / وبلاگ

منوچهر شفایی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
معصومه نژاد محجوب برای آزادی عقیده
طاهره خطی دیزآبادی حق و حقوق بشر
 هومن شعری طهرانی انسان آزاد 
 وحید حسن زاده ابراهیمی حقوق انسانی
 هاشم (آرش) رضاپی حقوق بشر (دفاع از حقوق کودک)
 محمدعلی محمودزاده فردائی بهتر
نرگس مباشری فر حق زن در ایران
رزا جهان بین آگاهی و آزادی
بهاره بلورچی حق امنیت
 نازنین صادقی رقص و زندگی
 محمد حسن حسن زاده مهرآبادی  انسانیّت و صلح
 رضا عباسی زمان آبادی

احسان نادر نژاد

حقوق بشر ایران

آزاد اندیش

الناز اسدی  زن و آزادی
علیرضا جهان بین

علیرضا حجتی

ایران آگاه

فریاد با آگاهی

لیلا باقری برای رهائی
 حمید رضائی آذریانی   نگاهی به حقوق بشر در ایران
رسول عباسی زمان آبادی بشر و آگاهی
سید اسماعیل هاشمی صدای هرمزگان
فرشاد قضایی کاوکانی

سحر حاجی قادری مرحومی

آوای آزادی

 حق و سهم من

 آزاد بهرامی

احمد حاجی قادری مرحومی

 آزادی اندیشه

حق من 

بهاره بلورچی

داوود حدادی فر

حق امنیت 

دنیائی برای همه

 سید شایان حسینى برزى

مصطفی حاجی قادری مرحومی

 آزادی برای تمام مردم ایران

حق و حقوق ما

 پریسا چوبقلو

سوسن ذاکری نژاد سردره

 نجات بشریت در آگاهی است

حقوق زنان

اندیشه آفرین

ناهید عیوضی

 زنان ایران اسطوره های ملی کشور

آزادی

 آذر ارحمی

ترانه ذوالفقار

حق اندیشان 

فریاد از این همه بیداد

تورج تفکری

پریسا نیکونام نظامی

حق بشریت

گل لاله

 پریسا سخائی

فاطمه غلامحسینی

 حق زنان

سهم من از حقوق زنان

 حسین قاسمی اینده آباد
 هماهنگ کننده : معصومه نژاد محجوب 004915223361507  hr_shabake@azadegy.de
منوچهر شفائی : 00491632611257   shafaei@azadegy.de