درباره آزادگی

نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان و اندیشه در ایران توسط شاهان و دولتمردان مذهبی، ما غـربت نشینان را بر آن داشت نشریه ای مستقـل و به دور از حزب، گروه و جریان های سیاسی ــ اجتماعی با اعتقاد به حقوق انسان پدید آوریم، که به دور از هر گونه سانسور، اندیشه، دیدگاه و رویدادها را به تماشای ذهن فارسی زبانان جهان بنشانیم .

همان گونه که چند الفبای جداگانه ( آ + ز + ا + د + گ + ی ) با همدستی، سرمشق آزادگی شده اند.

شاید این کوشش بتواند روزنه های تازه ای فرا راه شناخت، همبستگی و دادخواهی مردم سرزمین چند پاره ایران دیروز بگشاید و بر تجربه مردم سالاری و حق اندیشی بیافزاید !

بی تردید انتقاد به جا و پشتیبانی یکایک خوانندگان، این رسانه را پربار می سازد و ما را در گرد آواری و پخش آگاهی، کمک ارزنده می نماید.

خوب است که فعالان حقوق بشر،آزادیخواهان و میهن دوستان دور افتاده از وطن، دست به دست هم دهند و به اندازه توان، دادخواهان درون کشور را یاری رسانند.