ارتباط با ما

بنیانگزار و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی                   shafaei@azadegy.de

مدیر سایت:

مهزیار بلک                          info@azadegy.de 

هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:

معصومه نژاد محجوب            hr_shabake@azadegy.de

مسئول امور فنی سایت 

حسین بیداروند                    internet@azadegy.de 

مسئول امور اینترنتی سایت      

سارا صیادی                    sayadi@azadegy.de 

مسئول چاپ و پخش نشریه آزادگی:
عطری                         chap@azadegy.de