ارتباط با ما

 

ردیف
مسئولیت
نام و فامیل 
ایمیل 
تلفن 
1
بنیانگزار و صاحب امتیاز
 #منوچهر_شفایی
shafaei@azadegy.de
00491632611257
2
هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
عباس رهبری
hr_shabake@azadegy.de
00491636355721
3
روابط عمومی
فریده فراعی
info@azadegy.de
004917684058336
4
مدیر و مسئول امور فنی 
حسین بیداروند
internet@azadegy.de 
004917657634657
5
مدیر نشریه آزادگی
مینا انصاری نژاد
ansarinejad_mina@azadegy.de
004915772500981
6
امور گرافیک
ساره خیرخواه علی آبادی
graphics@azadegy.de
00491779033344
7
چاپ و پخش نشریه آزادگی
مصطفی حاجی قادر مرحومی
chap@bashariyat.org
004917664840555