برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) به تاریخ 2018 / 01/ 23

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) میهمانان برنامه : حمید حمیدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر و حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی و با اجرای مریم مرادی