عرض تسلیت بمناسبت درگذشت پدر گرامی آقا و خانم جهان بین