گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هسن ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نمایندگی هِسن در روز یکشنبه مورخ ۱۰ یونی ۲۰۱۸و ساعت ۱۷٫۰۰به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی هِسن و سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزارگردید در این جلسه سخنرانان به مسائل مطرح در جلسه پرداختند که علاقه مندان میتوانند از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

اقای داود لاهوری : تحلیل و گزارش موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه ادربیهشت

اقای رسول خانی : مقیسه ماده ۵ و ۱۰ اعلامیه جهانی با قانون اساسی ایران 

اقای رسول عباسی زمان ابادی : تفسیر روز جهانی حافظان صلح ملل متحد

اقای رسول پور ازاد : کودکان قربانی تجاوز و تعرض

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : سیستم قضایی ایران و حقوق بشر

بحث ازاد : نافرمانی مدنی