ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

- به منظور اقدامت جلوگيري كننده و ايجاد اقدامات آمادگي، طرف متعاهد اصلي، فعاليت‌هاي خطرناكي را كه قادر به ايجاد شرايط اضطراري زيست محيطي هستند در درون قلمرو خويش مشخص خواهد كرد و همچنين تضمين مي‌نمايد كه ساير طرف‌هاي متعاهد از چنين پيشنهادها يا فعاليت‌هاي موجود آگاهي پيدا كنند. طرف‌هاي متعاهد موافقت‌ مي‌نمايند كه ارزيابي تاثيرات محيط زيستي فعاليت‌هاي خطرناك و اقدامات مربوط به كاهش خطرپذيري را انجام دهند.

3- طرفهاي متعاهد براي ايجاد سيستم‌هاي هشدار دهنده حوادث صنعتي و وضعيت‌هاي اضطراري محيط زيستي همكاري خواهند نمود. در صورت بروز يك حادثه اضطراري زيست محيطي يا تهديد قريب‌الوقوع يك حادثه، طرف متعاهد اصلي تضمين مي‌كند كه طرف‌هاي متعاهدي كه احتمالا تحت تاثير قرار مي‌گيرد را بدون تاخير در سطوح مناسب مطلع گرداند.

4- طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي تاسيس و نگهداري تمهيدات لازم براي مواقع اضطراري از جمله فراهم آوردن تجهيزات كافي و پرسنل كارآمد و آماده در هنگام بروز شرايط اضطراري، به عمل خواهند آورد.

بخش چهارم حفاظت، نگهداري و احياي محيط زيست دريايي

ماده 14 حفاظت، نگهداري و احياي منابع زنده دريايي

1- طرف‌هاي متعاهد توجه ويژه‌اي نسبت به حفاظت، نگهداري، احيا و استفاده منطقي از منابع زنده دريايي خواهند داشت و تمامي اقدامات لازم را بر اساس علمي‌ترين مدارك قابل دسترس در موارد ذيل به عمل خواهند آورد:

الف) توسعه و افزايش بالقوه منابع زنده جهت نگهداري، احيا و استفاده منطقي از موازنه زيست محيطي با در نظر گرفتن نيازهاي انساني در مورد تغذيه و برآوردن اهداف اقتصادي و اجتماعي؛

ب) حفظ و احياي جمعيت گونه‌هاي درياي در سطحي كه بتواند حداكثر محصول پايدار و با كيفيت مطلوب را توسط عوامل زيست محيطي و اقتصادي مربوطه و با در نظر گرفتن روابط بين گونه‌ها توليد كند؛

ج) تضمين اينكه گونه‌هاي دريايي بوسيله بهره‌برداري بيشتر در معرض خطر نيستند، در بردارند؛

د) ترويج توسعه و استفاده از تورهاي ماهيگيري انتخابي و شيوه‌هايي كه حداقل تلفات را در صيد گونه‌هاي مورد هدف و گونه‌هايي كه مورد هدف نيستند، در بردارند؛

ه) حفاظت، نگهداري و احيا گونه‌هاي كمياب، بومي و در معرض خطر؛

ي) حفاظت از تنوع گونه‌اي و زيستگاه‌هاي گونه‌هاي كمياب بومي و گونه‌هاي در معرض خطر مانند اكوسيستم‌هاي آسيب‌پذير؛

2- طرف‌هاي متعاهد در توسعه پروتكل‌ها به منظور به عهده گرفتن اقدامات لازم براي حفاظت، نگهداري و احياي منابع زنده دريايي همكاري خواهند نمود.

ماده 15 مديريت مناطق ساحلي

طرف‌هاي متعاهد سعي خواهند نمود تمامي اقدامات لازم را جهت توسعه واجراي برنامه‌ها و راه‌بردهاي ملي براي مديريت و برنامه‌ريزي اراضي متاثر از نزديكي‌شان به دريا، به عمل آوردند.

ماده 16 نوسان سطح آب درياي خزر

طرفهاي متعاهد در زمينه توسعه پروتكل‌هاي اين كنوانسيون مبني بر به عهده گرفتن تحقيقات علمي مورد نياز تا آنجا كه عملي است و اقدامات و رويه‌هاي توافق شده جهت ارزيابي تاثيرات نوسان سطح آب درياي خزر همكاري خواهند نمود.

بخش پنجم خط مشي‌ها  ماده 17 ارزيابي اثرات زيست محيطي  1- هر يك از طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات لازم را براي شروع و به كارگيري خط مشي‌هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي هر نوع فعاليتي كه احتمالا تاثير زيان آور مهمي بر محيط زيست درياي خزر دارد، به عمل خواهند آورد.

2- هر يك از طرف‌هاي متعاهد كليه اقدامات لازم را جهت انتشار نتايج ارزيابي‌هاي زيست محيطي كه طبق پاراگراف يك اين ماده انجام شده، براي ساير طرف‌هاي متعاهد انجام خواهند داد.

3- طرف‌هاي متعاهد در گسترش پروتكل‌هايي كه خط مشي‌ ارزيابي اثرات محيط زيستي درياي خزر را در چارچوب فرامرزي تعيين مي‌كند، همكاري خواهند نمود.

ماده 18 همكاري بين‌ طرف‌هاي متعاهد

1- طرف‌هاي متعاهد با توجه به نيازها و با توجه به رويه‌هاي بين‌المللي رايج جهت جلوگيري كاهش و كنترل آلودگي و حفاظت، نگهداري و احياي محيط زيست درياي خزر در تدوين، تكميل و تطبيق قوانين، استانداردها، رويه‌هاي توصيه شده و خط مشي‌هاي سازگار با اين كنوانسيون همكاري خواهند نمود.

2- طرف‌هاي متعاهد در تنظيم يك برنامه عملياتي جهت حفاظت محيط زيست درياي خزر، به منظور جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي وحفاظت، نگهداري واحياي محيط زيست دريايي همكاري خواهند نمود.

3- طرف‌هاي متعاهد به صورت انفرادي يا مشترك در اجراي تعهدات خود كه در پاراگراف‌هاي 1 و 2 اين ماده شرح داده شده اقدام خواهند كرد، از جمله:

الف) جمع‌آوري، گردآوري و ارزيابي اطلاعات براي تشخيص منابعي كه باعث آلودگي درياي خزر مي‌شوند يا احتمال دارد موجب آلودگي در درياي خزر شوند و تبادل اطلاعات ميان طرف‌هاي متعاهد به طور مناسب؛

ب) توسعه برنامه‌ها جهت پايش كيفيت و كميت آب؛

ج) توسعه برنامه‌هاي فوق‌العاده براي موارد اضطراري آلودگي؛

د) تشريح محدوديت‌هاي خروج، نشر و تخليه مواد زايد و ارزيابي تاثير برنامه‌هاي كنترل؛

ه) تشريح اهداف مربوط به كيفيت آب و پيشنهاد اقدامات مرتبط براي حفظ و در صورت لزوم بهبود كيفيت آبهاي موجود؛

و) توسعه برنامه‌هاي عملياتي هماهنگ شده براي كاهش بار آلودگي ناشي از مناطق شهري و صنعتي و منابع انتشار آلودگي از جمله پسابهاي كشاورزي، شهري و ساير پسابها؛

ماده 19 پايش  1- طرف‌هاي متعاهد براي ايجاد و اجراي برنامه‌هاي انفرادي و يا مشترك به منظور پايش شرايط زيست محيطي درياي خزر تلاش خواهند نمود.

2- طرف‌هاي متعاهد نسبت به تهيه فهرستي از عوامل آلاينده كه در درون درياي خزر تخليه و متمركز مي‌شوند و به طور منظم قابل پايش مي‌باشند، توافق خواهند كرد.

3- طرف‌هاي متعاهد در فواصل منظم، ارزيابي‌هاي انفرادي يا مشتركي از شرايط محيط زيستي درياي خزر انجام خواهند داد و تاثير اقدامات مربوط به جلوگيري، كنترل و كاهش آلودگي محيط زيست درياز خزر را بررسي خواهند كرد.

4- به همين منظور، طرف‌هاي متعاهد در هماهنگ كردن قوانين جهت ايجاد و اجراي برنامه‌هاي پايش، سيستم‌هاي اندازه‌گيري، روش‌هاي تجزيه، پردازش اطلاعات و ارزش گذاري خطر

قبلی

برگشت

بعدی