ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

  4 . فتنه تا آمدی مهدی ادامه دارد کاسه القاعده ايرانی زير نيم کاسه مصباح يزدی

 ابطحی ـ اطلاعيه ثبت نام استشهاديون در هفته نامه وابسته به مؤسساتی که آقای مصباح مديريت آن را به عهده دارد از چند جهت قابل توجه ويژه است:

۱- در بخشی که وظيفه اين استشهاديون برخورد با عواملی در داخل و به تعبير آنان دفاع از دستاوردهای انقلاب است که با توجه به يک دست شدن حاکميت و وجود دستگاههای اطلاعاتی موازی و غير موازی، قوه قضائيه و زندان، که همه از يک سياست حمايت می‌کنند چرا از همين دستگاه‌ها برای نابودی و مخالفان استفاده نشود؟ غريبه ای که ديگر در حاکميت وجود ندارد. نمی دانم نويسندگان و متوليان اين امور توجه داشته اند که مفهوم اين بيانيه اين است که اساساً نظام و مديريت عالی و سياست گذاران آن را قبول ندارند و در آن صورت چگونه می‌خواهند از اين نظام دفاع کنند و مخالفانشان را نابود نمايند؟ تازه اگر بنای حرف آقای مصباح را که گفته بودند در 27 سال گذشته حکومت اسلامی وجود نداشته، چرا تازه وقتی که با آن مبنا حکومت اسلامی به وجود آمده می‌خواهند عمليات استشهادی نمايند.

۲- در مورد عمليات استشهادی عليه منافع کشورهای ديگر هم که چون اولين شرط عمليات استشهادی اين است که کاملاً سرّی بماند، خود اين اعلام نشانه آن است که نمی خواهند کاری کنند، فقط نتيجه ای که دارد اين است که

الف- زمينه تبليغات گسترده عليه ايران را در جهان ايجاد می‌کنند.

ب- دولت‌ها را عليه ايران متحد و بسيج می‌نمايند.

ج- قدرت برتر نظامی و اقتصادی دنيا بر عليه منافع اقتصادی و سياسی ايران به کار گرفته می‌شود و آسيب آن مستقيماً متوجه ملت ايران می‌شود.

د- در دنيای آسيب ديده از تروريسم، افکار عمومی دنيا هم عليه نظام جمهوری اسلامی ايران سازمان می‌يابد.

ه- و در نهايت يک ملت بايد هزينه اين نوشته‌ها و رفتارها را که از سوی هيچ صاحب قدرتی نسبت به آن عکس العمل نشان داده نمی شود را بدهد.

۳- اين بيانيه‌ها و رفتارها، تا کنون با وجود دو ديدگاه در حاکميت، به عنوان يک رقابت داخلی تفسير می‌شد ولی از اين پس جدی گرفته می‌شود، انتشار آن در هفته نامه وابسته به مرکزی  که مديريت آن را آقای مصباح دارد، با ارتباط ويژه ای که بين ايشان و رئيس قوه مجريه مطرح است معنای ويژه ای در داخل و خارج پيدا می‌کند.

۴- خطر تبديل شدن اين مجموعه‌ها، به القاعده‌های غير قابل کنترل هم جدی است که بايد در مورد آن بيشتر گفت و نوشت.

يك نماينده "آبادگر" در مجلس فرمايشی

ديوار عفاف در جامعه بايد كشيده شود

شعله میرقرائی

حجت الاسلام رهبر نماينده مجلس فرمايشی در نطقی يكی از مطالبات مجلس را از دولت آينده برخورد با بدحجابی زنان و دختران دانست. وی گفت: طبق قانونی كه 17 سال پيش به تصويب مجلس رسيده، توليد، عرضه، فروش و پوشيدن لباس مبتذل و خلاف شرع ممنوع است. اين قانون در سال‌های گذشته اجرا نشد و هيچ ‌كس با آن برخورد نكرد. من يك ماه پيش نامه‌ای را در اين زمينه به رييس ‌جمهور نوشتم و به او گفتم كه همه ما برای امر به معروف و نهی از منكر مسووليم.

حجت الاسلام رهبر كه همچون عماد افروغ عضو كميسيون فرهنگی مجلس فرمايشی است مدعی شد: "امروز اين منكر مشهود شده است. ما خجالت می‌كشيم در مملكت اسلامی برخی از زنان و دختران اين‌گونه رها شده‌اند." البته كسی از حجت الاسلام رهبر نپرسيد و خودش هم نگفت وقتی بچه‌های خردسال را در كنار خيابان در حال گدايی و تكدی گری و اب نبات فروشی می‌بيند آنجا هم خجالت می‌كشد يا نه.

حجت الاسلام رهبر اضافه كرد:"اگر اينها همين نيم وجب دستمالی را كه روی سرشان است بردارند، كسی نيست كه به آنها حرفی بزند. " نماينده اصفهان آن زمان كه محمود احمدی نژاد از همين دخترانی كه "نيم وجب دستمال" برسرشان بود برای گرفتن رای از مردم استفاده می‌كرد حرفی نزده بود اكنون در پاسخ به اينكه اگر دولت آينده به اين درخواست او توجهی نكرد چه خواهد شد، گفت: از او مطالبه می‌كنيم. آقايان شعارهايی دادند و اين اميدواری را داريم كه شعارها عملی شود. معلوم نيست حجت الاسلام رهبر از كدام شعار صحبت می‌كند، شعارهايی كه مثلا اقای كلهر مشاور فرهنگی احمدی نژاد در تلويزيون داده است و در همين شماره پيك بعنوان منشور فرهنگی احمدی نژاد می‌توانيد ان را بخوايند يا سخنان خود محمود احمدی نژاد در جريان انتخابات كه در ان مثلا به مردم می‌گويد:

"همين آقايان (اصلاح طلب‌ها) مينی‌بوس سر خيابانهای تهران می‌گذاشتند و سرباز می‌گذاشتند كه آرايش‌های خانمهای مردم را كنترل كنند و هر كدام غليظ بود سوار مينی بوس كنند و ما معترض بوديم كه اينها خلاف شرع است؛‌ حق نداريد با مردم اينگونه برخورد كنيد، اينها مردم ما هستند."  

حجت الاسلام رهبر كه تنها مشكل و دغدغه‌ای كه در حرفهايش نيست مشكل نان و اب مردم و "فقر و فساد و تبعيض" است تشكيل خانه شادی، كلاس‌های موسيقی و اردوهای مختلط دانشجويان را از ديگر مشكلات دانشگاهها عنوان كرد و گفت: ساده‌انديشی است كه بگوييم يك عده دختر و پسر راحت در اين فضا می‌روند و برمی‌گردند. بالاخره اين كارها در جامعه عوارض بد دارد. يعنی از نظر اين نماينده "فرهنگی" مشكلات دانشگاه‌های ما‌بی‌استادی و‌بی‌خوابگاهی و‌بی‌رستورانی و‌بی‌پولی و ... دانشجويان نيست بلكه همين چند كلاس موسيقی است.

نماينده‌ اصفهان در مجلس فرمايشی كه خود را "اصولگرا" و "آبادگر" معرفی می‌كند در پايان گفت: ديوار عفاف خواسته‌ ماست. حريم عفت در جامعه بايد محفوظ بماند. اين مخلوط شدن‌ها با ممكلت اسلامی ‌سازگار نيست.

جت الاسلام رهبر نفسش انصافا از جای گرمی در می‌ايد واگرنه بجای انكه فكر ايجاد "ديوار عفاف" باشد فكر ان توده مردم فقر زده و غارت شده‌ای بود كه يك ديوار خشت و گلی هم ندارند كه در ان سری بر زمين گذارند.

 

 

قبلی

برگشت

بعدی