ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 
 

نگاهی به عدالت!؟ اسلامی

عمار حسینی

50  سال حکم زندان فقط برای 5 دانشجو در اهواز

دادگاه خوزستان 5 دانشجوي دانشگاه چمران را به دليل بمبگذاريها و حوادث خوزستان مجموعا به 50سال حبس و تبعيد محكوم كرد

احكام پنج دانشجوي دانشگاه شهيد چمران اهواز كه در حوادث اخير اين شهر متهم به اتهامات مختلفي هستند، از سوي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان صادر شد.

سعيد نيسي، وكيل مدافع هاني باوي، لفته صرخه، حسين بوعذار، منصور طيوري نصب و قاسم كرشاوي با اعلام اين خبر، گفت: شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان پس از رسيدگي به اتهامات موكلانم، محكوميت 11 سال حبس تعزيري هاني باوي را عيناً تأييد و محكوميت لفته صرخه را از 11 سال به 10 سال و چهار ماه كاهش داد. وي افزود: دادگاه تجديدنظر همچنين محكوميت بوعذار و طيوري‌‏نصب را از 16 سال به 13 سال و محكوميت كرشاوي را از شش سال به سه سال كاهش داد.

وكيل اين دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح كرد:

طبق حكم صادره از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان، ‌‏موكلانم بايد مدت حبس خود را به صورت تبعيد در شهرستان‌‏هاي بافق، ميناب، ابركوه،‌‏ تويسركان و دامغان سپري كنند.

نيسي گفت: پيش از اين هاني باوي و لفته صرخه از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام شركت و اداره كردن جمعيت غيرقانوني با هدف برهم زدن امنيت كشور و شركت در فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل 11 سال حبس و منصور طيوري نصب و حسين بوعذار به اتهام شركت در حمل و مخفي كردن مواد منفجره و مهمات جنگي غيرمجاز، عضويت در جمعيت غيرقانوني به نام "اقلام الطلبه" و شركت در فعاليت تبليغي عليه نظام به 16 سال حبس و قاسم كرشاوي به اتهام عضويت در جمعيت غيرقانوني و شركت در فعاليت تبليغي عليه نظام به تحمل شش سال حبس تعزيري محكوم شده بودند.

وي از وضعيت نگهداري موكلانش در زندان انتقاد كرد و گفت: موكلانم در اتاقي كه مخصوص نگهداري زندانيان بلاتكليف است، نگهداري مي‌‏شوند و وضعيت بهداشتي زندان هم نامطلوب است.

مهرورزان تماميت خواه

ديرزماني است که اصلاحات به پايان رسيده و مهرورزان خفته در اجبار قدرت که هشت سال به بازسازي و نوزايي خويش پرداخته بودند- بيدار شده و سوار بر توسن تماميت خواهي و مست از باده قدرت، در عرصه ي سياسي- اجتماعي يکه تازي مي کنند. آزاد انديشان و آزادي خواهان را با تيغي جز عدالت و با دست آويزهاي نخ نما شده قلع و قمع مي کنند.

 استاد دانشگاهي را که با هيچ يک از حلقه هاي قدرت سر  و سري ندارد و از اين رو از اسرار نظام بي اطلاع است؛ به اتهام جاسوسي براي بيگانه دستگير مي کنند و تحت شرايط نامعلومي (و البته معلوم) مورد بازجويي قرار مي دهند و واضح است که گناه جهانبگلو، نظريه پردازي، بيان روشنفکري، نزديکي و همکاري با جنبش های اجتماعی و دانشجويي است.

تجمع آرامي که براي اعتراض به قوانين و وضعيت نابرابر زنان جامعه تشکيل مي شود -و البته منع قانوني ندارد- را به بهانه  غير قانوني بودن، با خشونت بر هم مي زنند، بيش از 70 نفر را زنداني مي کنند و از آن ميان يکي را ابتدا به جرم شرکت در آن اجتماع مي گيرند و سپس علي القاعده بر جرم هايش مي افزايند تا هر جوري که هست در بندش نگاه دارند. آگاهان مي دانند که موسوي خوييني گناهش اين است که در دوره ي نمايندگي اش در مجلس ششم براي حساب و کتاب دار شدن و  شفافيت وضعيت زندان ها از هيچ تلاشي فروگذار نکرد و به ويژه قبل از دستگيريش از مسئله ي اتمي کشور و ناديده انگاشتن منافع و مصالح ملي و آينده ي کشور، غافل نماند.

 کارگران شرکت خط واحد تهران، ماه ها به وضعيت نامساعد حقوق و مزاياي خود اعتراض صنفي مي کنند و همه ي راه هاي قانوني را براي دست يابي به حق خود مي پيمايند و چون به نتيجه اي نمي رسند، قرار را بر اعتصاب و تجمع مي نهند... و شاهد بوديم که همه را گرفتند و بسياري را براي مدت طولاني در بازداشت نگاه داشتند و منصور اوصانلو، رئيس سنديکاي کارگران شرکت خط واحد را هنوز که هنوز است، آزاد نکرده اند. دانشجويان دانشگاه هاي مختلف که هر کدام به دليلي و براي رسيدن به اهداف حقه خويش، حرکت اعتراضي اي نموده اند را دستگير و تا مدت ها در بازداشت نگاه مي دارند. کارگراني را که براي دريافت حقوق عقب افتاده شان تحصن مي کنند، مي گيرند و در بند مي کنند و ... .

در اين نزديک به يک سالي که از يک دست شدن حاکميت مي گذرد، شاهد قوت گرفتن جرياني هستيم که به هر قيمت ممکن مي خواهد جو يک صدايي را بر کشور حاکم کند و اين چنين است که هيچ اعتراض و مخالفتي را برنمي تابد.

اين جريان نو دولت يافته، از سويي بنا را بر گرفتار کردن بيش از پيش تشکل ها، گروه ها و کوشندگان عرصه هاي مدني و سياسي در دست اندازهاي بوروکراتيک و قانوني- که مفسرين قانون نيز خودي هستند- گذاشته اند و از سوي ديگر، فراتر از اين، برخوردهاي امنيتي -که در ماه هاي اخير راجع به مسائل گوناگون اعمال مي شود- را شدت بخشيده اند.

بايد هشدار داد که بي اعتنايي به خواستهاي مشروع و قانوني نخبگان، روشنفکران، نهادهاي مستقل مدني، دانشجويان، زنان، کارگران و ... زنداني کردن افراد تنها به جرم بيان عقيده و دفاع از خواستهاي قانوني خويش و رفتارهايي از اين قبيل، از سوي حاکميت جز بر هم زدن نظم و امنيت جامعه و بروز هرج و مرج، هيچ دست آورد ديگري ندارد.

لذا انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان پيرو مسائل يک ساله اخير ضمن هشدار به پيامدها و عواقب نامطلوب روند تماميت خواهي حاکميت، خواهان آزادي بي قيد و شرط تمامي زندانيان صنفي، سياسي و عقيدتي زندانهاي جمهوري اسلامي است.

 

اکبر بزرگه آمد، اکبر کوچيکه رفت!

 

در حالي که بخشي از اپوزيسيون سرش به پهلوان اکبر گرم است و حضرات بابت زندان کشيدن اکبر گنجي بادي به غبغب خودشان مي اندازند، بخش ديگري از اپوزيسيون که سرش اينطوري گرم نميشود، افشا ميکند که اکبر اعتماد رئيس سازمان انرژي اتمي در زمان شاه، براي سفري کوتاه به ايران بازگشته است.

آقاي اکبر اعتماد که از نزديکان شاهدخت اشرف در خارج کشور هم هست ظاهراً اطلاعات ذيقيمتي در اختيار يکي از معاونان احمدي نژاد گذاشته است.

مصاحبه تأئيد نشده زير را يکنفر براي ما فرستاده:

معاون احمدي نژاد- اتم به زبان ساده چيست؟

آقاي رئيس جمهوري ميخواهند بدانند.

اکبر اعتماد - ببينيد. کوچکترين واحد ترکيبي هر جسمي ملکول است.

م.ا.ن. - از آن کوچکتر هم هست؟

ا.ا. - بله. از آن کوچکتر اتم است.

م.ا.ن. - از اتم کوچکتر هم هست؟

ا.ا. - بله. کوچيک شما خودم! که پس از لاس زدن با سلطنت طلب ها و خوشخدمتي براي والاحضرت، آمده ام مراتب حقارت خود را ثابت کنم برگردم.

م.ا.ن. - اين دستمال چيست همراه آورده ايد؟

ا.ا. - اين براي غني کردن درشت ترين ملکول هاي بدن آقاي رئيس جمهور است. الکترون هايش از ابريشم است!

عجبا، اکبري که پاسدار رژيم فعلي بوده، برميگردد و اکبري که نوکر رژيم قبلي بوده، برميگردد!

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان

دانشگاه سيستان و بلوچستان

 

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی