ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

شماره جدید 


مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

جریانی بود که در آن  مسلما نان بر ضد دست آورد هایی بر خواستند که خود در آن - یعنی عقلانی کردن و راز زدایی از جهان-  ، سهم بسزایی داشتند.

برای شناخت دوره امپراطوری عثمانی می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.(38)

منابع                                                                                                                                             

1. Karl- Heinz Ohlig/ Gerd- R. Puin2005,创 Die dunklen Anf鋘ge创, neue Forschungen zur Entstehung und fr黨en Geschichte des Islam创, Hans Schiler Verlag, , S. 9

2. W. Montgomery, Watt1992,创 Der Einfluss des Islam auf das europ鋓sche Mittelalter创, Verlag Klaus wagenbach- Berlin,

3.Max Webers Sicht des Islams,1987,创 Interpretation und Kritik创, Wolfgang Schluchter, Frankfurt am Main

4. Christoph Luxenberg, 2002 揇ie syro- aram鋓sche Lesart des Koran Verlag das arabische Buch, Berlin

5.  Hobsbawm, Eric/ Terence Ranger, 1983, 创 The invention of Tradition创. Cambridge

6. Ohlig, S. 7 und 13

7. Clifford Geertz1987,创 Dichte Beschreibung, Beitr鋑e zum Verstehen Kulturelle System创, Suhrkamp Verlag, S. 52-77

8. Berger, L Peter1973, 创 Zur Dialektik von Religion und Gesellschaft创, Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, S. 122  und 147

9. Moritz Steinschneider  1960创Die arabischen 躡ersetzungen aus dem Griechischen创, Graz, Austria

10. Gotthard, Strohmaier 1999,创 Avicenna创, C.H. Beck Verlag, M黱chen, S. 27

11.W. Montgomery, Watt1992, S. 43 und 53

12. Moritz, Steinschneider 1956, 创 Die europ鋓sche 躡ersetzungen aus dem arabischen bis Mitte des 17 Jahrhundert,创 Graz Verlag.

13. Ernst, Bloch 创Avicenna und die Aristotelische Linke创, Suhrkamp Verlag. S.10

14.  همان منبعS. 15

15. Samir Amin1988,创 Eurocentrism创, monthly review Press, New York

16. W. Montgomery, Watt1992, S. 59

17.  Ernst, Bloch, S. 30-33

18. Gotthard, Strohmaier 1999,创 Avicenna创, C.H. Beck Verlag, M黱chen, S. 25

19. Ernst, Bloch, S. 61,62

20. اسپینوزا زندگی خود را از راه تراش شیشه های ذره بین می گذراند. در سال 1673 از او در دانشگاه هایدلبرگ برای تدریس

دعوت به عمل آمد اما به شرط آنکه برای براندازی دین عمومی رایج در آن زمان اقدام نکند

. اسپینوزا برای آنکه عقل  و استقلال فکری خود را فدای پست و ایمان رایج نکند درجواب نوشت. از آنجا که نمی دانم

مرزهای آزادی فلسفی برای اینکه دین برانداخته نشود کجاست. نمی توانم از این فرصت استفاده کنم.

21. همان منبع. ص 66

22. Jacob, Burckhardt 2004,创 Die Kultur der Renaissance in Italien创, Nikol- Verlag, Hamburg  و همچنین

Ernst Bloch 1977, Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance, Suhrkamp, Frankfurt

23. Bassam, Tibi 2001, 创 Kreuzzug und Djihad, der Islam und die christliche Welt创, Goldmann Verlag, M黱chen, S. 169

24. همان منبع ص. 171

25. Der Lebende, Sohn des Wachenden.

26. Ernst, Bloch, S. 25

27. این درگیری ها ی سیاسی و طایفه ای  بخصوص بعد از کشته شدن خلیفه سوم

( عثمان) بین طرفداران امام علی و امویان تشدید یافته بود. چرا که ار خلیفه چهارم خرده می گرفتند که در برخورد با قاتل خلیفه سوم بر خلاف شریعت و سنت پیامبر عمل کرده است و او را بخشیده است.

 28. Max Webers Sicht des Islams,1987,创 Interpretation und Kritik创, Wolfgang Schluchter, Frankfurt am Main, S. 48 und 79

29. Heinrich, Steiner 1865, 创 Die Mutaziliten oder die Freidenker im Islam, ein Beitrag zur allgemeinen Kulturgeschichte创, Leipzig, Verlag von S, Hirzel

30.60 همان منبع ص.  

31. Richard M. Martin, and Mark R. Woodward 1997,创 Defenders of Reason in Islam, Mutazilism from Medieval School ,modern Symbol,创, Oxford, one world. London, S. 181-191

32 Ahmad Ibn Yahya- Ibn AL- Murtada 1961, 创 Die Klassen der Mutaziliten创, Herausgaben von Susanna Diwald- wilzer, S. 7

33. Heinrich, Steiner 1865, S. 76

34.  Richard M. Martin, and Mark R. Woodward 1997,创 Defenders of Reason in Islam, Mutazilism from Medieval School ,modern Symbol,创, Oxford, one world. London, S. 187-188

35. Abu l- Hudahayl- Al Allaf, وفات 848

36. Richard M. Martin, S. 186

 36. جبر گرایان بر جبر و هدایت بشری تاکید داشتند و انسان را نیازمند هدایت می دانستند. در اهل سنت خلیفه و درتشیع  به حضور امام در جامعه اسلامی تاکید می شد.

37.Ahmad Ibn Yahya- Ibn AL- Murtada 1961, 创 Die Klassen der Mutaziliten创, Herausgaben von Susanna Diwald- wilzer, 38

.http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=45    

نگاهی گذرا به وضعیت خودکشی در ایران

صدیقه جعفری

سال‌ها طول کشيد تا مسئولان و دولتمردان ايرانی در برابر آسيب‌های اجتماعی از موضع انکار دست بردارند.

از روزگاری که گفته می‌شد ما در ايران ايدز، زنان خيابانی، خودکشی و ... نداريم و اگر هم داريم بسيار ناچيز است هنوز خیلی نگذشته.

خوشبختانه اين ديدگاه در سال‌های اخير تا حدی اصلاح شده و مسئولین وجود اين آسيب‌ها را پذيرفته‌اند و در گفتگوهايشان از لزوم توجه برای حل اين مشکلات می‌گويند.

پذیرش صورت مسئله به عنوان اولین قدم برای حل مسئله باعث شده در برخی زمينه‌ها به‌تدريج قدمهای بعدی هم در جهت کنترل بحران‌ها برداشته شود. به عنوان مثال برای جلوگيری از شيوع بيشتر ايدز در

 
 

قبلی

برگشت

بعدی