ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

دولت اسلامی و تحمیق مردم بروایت تصویر

 

استفاده ابزاری از دین توسط ملایان و دین فروشان و دین بازان به خصوص اسلامی همواره باعث رکود فکری و عدم رشد اندیشه شده است و اینان در دروس خود این چنین آموزش دیده اند که فقط اجازه دهند گوینده باشند و رهبر و عوام هم شنونده و مطیع برای همین منظور در شیعه مبحث تقلید را درست نموده اند و از مردم استفاده ابزاری کرده و اجازه فکر از ایشان گرفته و در اختیار فردی قرار می دهند که خودش هم غرق در رویاهای خود است .

به هر حال در زیر یکی از شگردهای این دینفروشان را ببیند که چگونه پس آب روی دیوار را تبدیل به تصویر امامزمان کرده و مردم را وادار به عکس العملهائی که در تصویر مشاهده می کنید ، می کنند.

و اخرین هم رئیس جمهور منسوب رهبر هم اعلام نموده که امامزمان 2 سال دیگر خواهد آمد و از این گونه چرندیات  قافل از این که برای مجلس هفتم هم اعلام شده بود که نمایندگان مورد تائید امامزمان قرار گرفت و نتیجه اش را هم دیدیم که هنری از خود نشان دادند.

به امید روزی که مردم فرصت اندیشیدن را بدست آورند و بره وار در پی تقلید نباشند و خودشان برای خودشان فکر کنند به دور از هر گونه خرافه

مژگان کردقره چلو

 

ashura851    ashura852     ashura853

 

ashura854   

قبلی

ببرگشت

بعدی