ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

خانواده و با توجه به سن،جنس وفقدان مهارت و توانایی لازم برای کسب مشاغل در آمد زا ،از این سرمایه محرومند و به همین دلیل کنترل سرنوشت وزندگی آن ها به طور کامل وبه شکلی قانونی در اختیار خانواده قرار ذارذ و کنش فرارازخانه در جستجوی امنیت تنها گزینه مناسب در اختیارشان برای کنترل برسرنوشت است.

محرومیت از سرمایه سازمانی (قدرت سازمان یافته)

   ساخت خانواده در هر جامعه تابع هنجارها و قوانین رسمی و غیر رسمی آن جامعه است.سلسله مراتب قدرت نیز به عنوان بخشی از این ساخت تعیین کننده برخورداری اعضا از درجاتی از قدرت و اقتدار است و فرزندان بویژه دختران - معمولا در این سلسله مراتب در آخرین رده قدرت قرار دارند ولذا کنترل سرنوشت آنان از اختیار خودشان خارج است بویژه زمانی که خانواده از ساختی استبدادی و غیر دموکراتیک برخوردار باشد ،این مسئله تشدید می یابد.و ضرورت اظاعت فرزندان از والدین بویژه پدر شکلی کاملا قانونی و عرفی می یابد.قدرت مافوق پدر در مقابل بی قدرتی مطلق فرزندان بویژه دختران ،فرصت هرگونه بهره برداری از آنان را فراهم می کند بویژه که قانون اجازه و فرصت دخالت در امور این واحد خصوصی و قدرتمند را به هیچ نهاد دیگری اعم از مدارس،نهادهای مشاوره ای و... نمی دهد مگر با رضایت خانواده(پدر).این قدرت که بیشتر برپایه ی بیولوژی استوار است در مواردی که فرد صاحب قدرت پدر- از لحاظ اخلاقی ،مقید به اصول ومعیارهای اخلاقی نباشد ،زمینه سواستفاده از فرزندان را در قالب وادار کردن آن ها به هر کاری فراهم می کند که موجب ایجاد شرایطی غیر قابل تحمل و طاقت فرسا برای فرزندان و اخساس محرومیت از هر گونه حمایت اجتماعی است.

محرومیت از سرمایه فرهنگی

وضعیت خاص خانوادگی این دختران ،نشان دهنده فقدان میزان سوادکافی نه تنها برای دختران مورد بررسی بلکه برای والدین و سایر اعضای خانواده آن ها ست که موجب فقدان یا کاهش دسترسی آن ها به منابع معرفتی جامعه است.اغلب این دختران در سطوح پایین آموزش عمومی متوقف شده اند وقبل از فرار مجبور به ترک تحصیل از مدرسه شده اند.

  محرومیت های چهارگانه فوق منجر به ایجاد فقر قابلیتی در این دختران شده است.سن(1985) قابلیت رابه معنی آن چه که مردم واقعا قادر به انجام دادن آن هستند ،تعبیر می کند.بنا براین"چه بودن"یا"چه کردن" انسان ها اهمیت محوری ندارد،آن چه مهم است توانایی بالقوه افراد است برای انتخابی متفاوت از آن چه هستند وآنچه انجام می دهند. به عبارت بهتر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی که افراد در آن بسر می برندبایدمحصول یک انتخاب باشد نه اجبار.به این معنا انتخاب زمانی وجود دارد که وضعیت های مختلفی برای انتخاب کردن وجود داشته باشد.این وضعیت ها ی مختلف بستگی مستقیم به ویژگی های فردی و شرایط محیطی دارد.(محمودی وحبیبی فر ريال1384: 12) با توجه به این مسائل و با توجه به فقر قابلیتی این دختران ، در تحلیل کنش آنان باید خود را در شرایط آنان قرار داد .عقربی که دور تادورش را آتش فرا گرفته باشدوراه خروج نداشته باشد آیا راهی جز نیش زدن وکشتن خود ،برای خود متصور خواهد بود؟

منابع آسيب‌هاي اجتماعي و روند تحول آن در ايران (مقالات اولين همايش ملي (آسيب‌هاي اجتماعي درایران) ( 1383) . انجمن جامعه شناسي ايران. تهران: نشر آگه.

ابراهيمي ساعي، سهيلا.( 1379)، بررسي رابطه فرار دختران (18-12)ساله شهر تهران با ميزان اعتماد به نفس آنها، پایان نامه كارشناسي روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي.

اردلان، علي؛ سيدان، فريبا؛ ذوالفقاري، مصطفي.(1382)،بررسي عوامل موثر بر فرار زنان همسر دار و دختران از منزل (بخش 2و1) دو جلد،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي ،شماره 27.

اردلان، علي؛ سيدان، فريبا.(1385)،فرار زنان همسردار از منزل: بررسي عوامل مؤثر اجتماعي ـ رواني ، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،شماره 21.

استادی،رضا.(1375)،بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی وعزت نفس،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.

پيروزبخت، معصومه (1383). زنان در جهان خشن. مجله زنان. تهران: سال سيزدهم، خرداد، شماره 109.

تقوي ،سيدمحمدرضا؛ هاشمي، لادن.( 1383) بررسي عوامل موثر در فرار دختران از خانه، همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران - اولين .

حميدي، فريده.( 1383)،تاثير ساخت خانواده بر فرار دختران،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، شماره 13.

حميدي، فريده .( 1383)بررسي ساخت خانواده،سبك دلبستگي در دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آنها، همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين .

حقيقت، زهرا.( 1383)، دوست عوامل زمينه ساز فرار دختران از خانه ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،شماره 13.

جهانگرد، محمد دانش (1381). درمان اعتياد در استان كرمان.

چلبی،مسعود.(1375)،جامعه شناسی نظم،تهران:نشر نی،چاپ اول.

حيات روشنايي، افسانه.( 1381)،بررسي رابطه فرار دختران از منزل با وضعيت خانوادگي،شيوه هاي تربيتي والدين و ميزان اعتماد به نفس آنان .  همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين.

حیدری،شیما.(1383)،بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی و مهارت های حل مساله برکاهش تمایل به فرار در دختران در معرض فرار،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا،تهران.

خاكپور ،مسعود.( 1383)،نقش خانواده در فرار دختران از منزل،كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين .

خدادادي، مريم، ميري ،محمدرضا.( 1383)، نقش آسيب هاي اجتماعي خانواده در ايجاد پديده دختران فراري،كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين .

درخشان نيا ، فريبا . (1381)بررسي نگرش مردم نسبت به نگهداري دختران فراري در مراكز بهزيستي ، پایان نامه كارشناسي ارشد مددكاري اجتماعي ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .

رباني بيطرف، فاطمه.( 1381)نقش رفتار والدين در فرار نوجوانان ازمنزل درشهرتهران،كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي.

دوست قرين، تقي (1381). بررسي سياست هاي اجتماعي پيرامون كودكان و والدين معتاد.

رستم خانی، معصومه(1381).بررسی متقابل سوگیری کارکرد خانواده(پدر و مادر)با کنش فرار دختران. همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين .

رسول زاده طباطبايي، كاظم ؛ طهراني زاده ،مريم ؛ آزادفلاح، پرويز.( 1384) ،بررسي مقايسه‌اي نگرش‌هاي ناکارآمد در دختران فراري و عادي ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي،شماره 19.

روح ... زادصومعه سرايي، طاهره .(1379)،بررسي زمينه هاي فرار دختران از خانه، پایان نامه كارشناسي  علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

زاهدي‌فر، پروانه (1382). بررسي تفاوت‌هاي جنسيتي در اختلالات رواني.

 سايت ديدگاه به نقل از روزنامه شرق ، 12 مردادماه1384.

سعيدي،محمد.( 1372)، بررسي علل فرار نوجوانان از خانه، پایان نامه كارشناسي ارشدمشاوره دانشگاه علامه طباطبائي.

شاره،حسین؛اصغرنژاد،علی اصغر؛یکه یزدان پرست،رخساره؛طباطبایی،سیدمحمود.(1385)،ارتباط مولفه های هوش هیجانی وریسک فراردردختران نوجوان،فصلنامه علمی پزوهشی رفاه اجتماعی،سال ،شماره 21

صديق سروستاني، رحمت اله (1383). ما و دختران امروز،‌ رويكردي جامعه شناختي. دفتر امور زنان وزارت آموزش و پروش. تهران: مركز فرهنگي و انتشاراتي ايتا، چاپ اول

صمدي راد، انور.( 1381)،بررسي عوامل اجتماعي و خانوادگي موثر بر فرار دختران از خانه، همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين ،

علي مددي،عباس.( 1383)، بررسي ميزان نگرش منفي نسبت به والدين در افراد مونث متواري از منزل و بيماران مبتلا به اختلالات

 

قبلی

برگشت

بعدی