ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

74.       گفتند خلاء دنياي امروز معنويت است. چنان با ظلم و بي رحمي و شقاوت در ايران حكومت كردند كه معنويت گريزي مردم ايران در جهان مثل و مانندی ندارد.

75.       گفتند ولي فقيه جانشين امام زمان است و حكمش حكم امام زمان است. به نام امام زمان صدها زندان و شكنجه‌گاه درست كرده اند و هزاران تن از مردم بي گناه را به خاك و خون كشيدند و همه اين كارها را اسلامي نشان دادند.

76.       گفتند حكومت ايران الگوي جهاني يك حكومت الهي است. اين چه حكومت الهي است كه مردم خودش از شدت تبعيض و ظلم از آن فراري اند و مردم دنيا آن را به عنوان يك حكومت تروريست مي شناسند.

77.       گفتند دانشجو بايد آزاد و آزاد انديش باشد. هر دانشجويي كه كلامي ناخوشايند نظام از دهانش خارج شد به بهانه اقدام بر عليه امنيت ملي در گوشه سياهچال هاي اوين خانه گرفت.

78.       گفتند ريشه خرافات را بر مي كنيم. هر نوع خرافاتي را كه دلشان خواست براي اينكه دروغ هايشان بهتر باور شود رواج دادند و بر هر كس كه مشت دروغگوييشان را باز كرد انگ خرافاتي زدند.

79.       شعار عدالت گستري شان گوش فلك را كر كرد. فاصله طبقاتي را چندين برابر كردند، تورم را چندين ده برابر كردند، پول نفت و منابع ملي را غارت كردند، آزادي بيان را نابود كردند، حقوق زنان را پايمال تر از قبل كردند، رحم و انصاف و مروت را از بين مردم ريشه كن كردند و ... و اگر همينطور پيش برود فرداي روزگار بابت نفس كشيدن هم از مردم پول مي گيرند.

80.       گفتند كشوري مي سازيم امن تر از همه جاهاي ديگر. اين را بهانه اي كردند تا جو رعب و وحشت را بيشتر كنند و به اين بهانه دگرانديشان را جزو اراذل و اوباش به دار بياويزند.

81.       گفتند نظام اسلامي مردمي است و به ساواك احتياج ندارد اما واواك دست سيا و كاگ ب و موساد و ساواك را در جنايت و شكنجه و سركوب هر كسي را كه به هر چيزي در نظام ايران اعتراض يا انتقاد داشت از پشت بست.

82.       گفتند شايسته سالاري بهترين روش انتخاب مديران و مسئولان است. در اين سي سال هر كس را كه چيزي سرش مي‌شد و سر سفره دروغ و تزوير آنان نمي نشست سر به نيست كردند و سكان مملكت را به دست ديوسيرتاني دادند كه هم پياله خودشان بودند.

83.       گفتند فرق ما با نظام هاي ديگر اين است كه به معنويت ديني خيلي اهميت مي‌دهيم. آن يك ذره معنويت مردم را هم از آنان گرفتند و به هر كس هم از معنویت گفت اتهام انحراف از دين زدند، در نتيجه هم دين مردم را نابود كردند و هم معنويت آنها را.

84.       گفتند روحانيت تنها متولي اسلام است. پس دين و دنياي مردم را مشتي ملاي حجره نشين به دست گرفت. بعد از سي سال ديني كه به مردم نشان دادند متحجر و قرون وسطايي است و دنيايي كه براي مردم ساختند عقب مانده و غير متمدن.

85.       گفتند اسلام دين رحمت است و ما مجريان دين. مردم رحمت كه نديدند هيچ، در عرض سي سال عشق و محبت و گذشت و مروت به واژه‌هايي بي معني تبديل شد و در عوض خودشان شدند الگوهاي دروغ، بي رحمي، خشونت و خودخواهي و ...

86.       گفتند بين مذاهب اسلام وحدت ايجاد مي‌كنيم. بلايي بر سر اقليت هاي اسلامي مثل سني ها آوردند كه كليساي قرون وسطي بر سر ملحدان نياورده بود. آنها را از همه حقوقشان محروم كردند و به بهانه هاي مختلف زنداني و شكنجه كردند.

87.       گفتند ما به اقليت هاي مذهبي احترام مي گذاريم. اقليت ها را از همه حقوق اجتماعي شان محروم كرده و مورد تهديد قراردادند تا مبادا اعتقادات خود را تبليغ كنند و مردمي كه از اسلام بيزار شده اند به خود جذب کنند.

88.       گفتند فرهنگ مردم را بالا مي بريم. همه انديشه ها را تحريف كردند، غير از چيزي كه خودشان مي‌خواستند به اسم فرهنگ به مردم تحميل كنند، نويسندگان و انديشمندان و دگرانديشان را منزوي ساختند، و تمام انديشه هاي خوب دنيا را منحرف و منفور و مردود نشان دادند.

89.       گفتند ما به قانون احترام مي گذاريم. خودشان همه قوانين را زير پا مي گذاشتند و هيچ مرجعي هم نگذاشتند كه مردم به آن پناه ببرند. بيشتر از همه از حقوق بشر دم زدند و بيشتر از همه هم در عمل آن را ناديده گرفتند.

90.       گفتند ما مي‌خواهيم مردم بر سرنوشت خود حاكم شوند. ديكتاتوري ملائي موروثي آنها كه گردن كلفت ترين آخوندها در رأس آن هستند روي همه نظام هاي ديكتاتوري دنيا را سفيد كرد.

91.       گفتند ما طالب قدرت نيستيم مي‌خواهيم به مردم خدمت كنيم. كارنامه سي ساله آنها نشان داد كه هدفي به جز غارت پول و ثروت ايران به اسم اسلام و با چماقي كه از اسلام درست كردند نداشتند.

92.       گفتند ما مي‌خواهيم اسلام ناب محمدي را به همه نشان دهيم. در اين سي سال مردم چيزي غير از تحجر، عقب ماندگي، بي فرهنگي، بي ديني، سركوب و خشونت و مشكلات بيشمار اقتصادي نديدند.

93.       گفتند ما مي‌خواهيم ظلم را از همه جهان ريشه كن كنيم. ظلم و جنايت هاي آنها در حق مردم بيچاره ايران را هيچيك از پادشاهان و حكومت‌هاي قبلي ايران به خواب خود هم نديده بودند.

94.       گفتند پارتي بازي را از نظام ايران بر مي اندازيم. همه پست ها و مقام هاي ريز و درشت را بين خود و خانواده و اقوامشان تقسيم كردند و همه چيز را در ايران موروثي كردند.

95.       گفتند در جمهوري اسلامي مردم بر سرنوشت خود حاكم خواهند بود. حكومت ديكتاتوري آنها دموكراسي را كشت و مدفون كرد. ملاها با ولايت فقيه و مجلس تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان كنترل همه چيز را به دست گرفتند.

96.       گفتند دموكراسي اسلام بالاتر از همه دموكراسي هاست. منظورشان راه انداختن حكومت استبدادي بود كه ولي فقيه بر همه چيز مملكت، بر جال و مال مردم و بر همه پول و ثروت ايران تسلط داشته باشد.

97.       گفتند هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بكشيد. از آمريكا و غربيان غولهايي بي شاخ و دم ساختند تا سر مردم ساده لوح به آنها گرم شود و باورشان شود كه همه بدبختي‌هاي ايران تقصير آمريكاست بعد همگي با هم همدست شده و مشغول چپاول ايران شدند.

98.       گفتند اسرائيل يك حكومت غاصب است. به روي خود نمي‌آورند كه سي سال تمام جان و مال و دين و ايمان و آزادي و رفاه مردم ايران را غصب كرده اند و با هياهو و جنجال هاي تبليغاتي همه بدبختي هاي ايران را به گردن آمريكا مي‌اندازند.

99.       گفتند ما انقلاب ايران را به همه جهان صادر مي‌كنيم. با برملا شدن همه دروغ‌هايشان بعد از سي سال و با باز شدن دست مزدوران تروريست آنها در عراق و لبنان و فلسطين ايران را بدنام‌ترين كشور و ايرانيان را منفورترين مردم جهان كردند.

100.     گفتند ما با سانسور مخالفيم. زندان‌هاي سياسي ايران انباشته از خبرنگاران و نويسندگاني است كه به هر شيوه و هر زبان گوشه‌اي از جنايت‌هاي آنها را افشا كرده اند.

 

آنچه اتفاق افتاده اين است که آنها به هيچ حرفشان عمل نكردند و بلكه ضد هر چه گفتند عمل كردند. آنها ثمره انقلاب مردم را جولانگاه خواسته ها و مطامع شخصي خود كردند. آنها مردم را ناديده گرفتند و فقط خواسته هاي خود را ديدند.

آنها فقط جايي مردم را ديدند كه يا براي بهره كشي به آنها نياز داشتند يا مثل ديواري بر سر راهشان بايد آن را از جلوي راه برمي داشتند. مردم براي حاكمان ايران يا وسيله اند يا مانع. يا بايد از آنها كار كشيد يا از سر راه برشان داشت. اين بزرگترين واقعيت آشكار، با گذشت سي سال از انقلاب اسلامي ايران است!!!!!

قبلی

برگشت

بعدی