ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

3 هالوکاست درافغانستانِ اشغالی:

اشغال توسط ناتو به رهبری آمریکا؛

مکان فاجعه،شهرها و روستاها؛

آمرانِ فاجعه:

    

الف- جورج دبلیوبوش (رئیس جمهورِپیشین)

ب- دیک چینی (معاون رئیس جمهورِپیشین)

پ کاندالیزا رایس (وزیرامورخارجه ی پیشین)

ت- باراک اوباما (رئیس جمهور)

قربانیان فاجعه،

هزاران نفراز مردم بی گناه وبی دفاع(بزرگسالان-جوانان- کودکان)

http://www.rawa.org/images/kabul_sep07_9.jpg          Afghanistan's Odious Days 

  

 4- هالوکاست درعراقِ اشغالی:

اشغال توسط نا تو به رهبری آمریکا؛

مکان فاجعه،شهرها- روستاها؛

آمرانِ فاجعه:

الف- جورج دبلیوبوش

ب- دیک چینی

پ کاندالیزا رایس

ت- باراک اوباما 

     

 

قبلی

برگشت

بعدی