ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 .  اشکال نوین جُنبش‌های اعتراضی                                                                    منوچهر صالحی                                                  3

2 . دستگیر شدگان اخیر در معرض خطر جدی قرار دارند                                           فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران                    7

3 . دولت نهم نصفش زیرزمینی است، آن نصف دیگر هم واقعا رو دارد.                           ابراهيم نبوي                                                   8

4 . در حیرتم از این همه مردمه پست                                                                        طناز نعزی                                                    9

5 . مهدي كروبي با نگارش نامه اي به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اعتراض كرد                                                             10

6 . دولت منتصب خطری برای منافع ملی است                                                            شورای فعالان ملی- مذهبی                               12

7 . آذرخشی برسینه آسمان!                                                                                     تقی روزبه                                                  13

8 . بیانیه شماره 15 کمیته صیانت از آرا                                                                                                                                   15

9 . پیرامون جدایی  بخشی از رفقای سازمان                                                              (راه کارگر)                                                 17

10. نامه سرگشاده پریس کی نژاد (عضو مرکزی جمعیت ال یاسین)                                 پریس کی نژاد                                              18

11. جنبش چپ و آینده جنبش اعتلایی مردم ایران                                                         حمید موسوی پوراصل                                   19

12.       اعتراض استاد شجریان به صدا و سیما و حمایت ایشان از جنبش سبز،                 نگین پوردلیر                                                20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسای

 پشت جلد:نگین پوردلیر

برگشت