ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

September 2009 Nr. 177  

نمایش

قد راست کرد و

پاهایش را دید

پای کوبید

صدا به گوشش رسید و

در حنجره اش نشست

و دست های رها شده

    در چشم هایش چرخید

همه ءاینها زیبا بود و

               دل انگیز

پس بر صخره ها کشید

حالا ما سعی می کنیم

این نمایش را ادامه دهیم .

زنی به اندازهء شعرهایش

پرسیدند چقدر

 گفتم من به اندازهء شعر هایم سروده شدم

-به همان اندازه واژه ها عریانم کردند

از این الفاظ پتکی بر نامم فرود خواهد آمد روز ی

 که برایم مثل روز روشن است

 اگر بگویم باکم نیست

-دروغ گفته ام

چرا که آنقدر شجاع نیستم

تا به زن بودنم اعتراف کنم

و آنقدر جسور تا بگویم

آری این منم

 زنی که همیشه دوست می دارد                                                                           نرگس الیکائی

قبلی

برگشت

بعدی