ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . همسلولی ها شراره های شصت وهفت!                                                                            مینا انتظاری                                           3

2 . فيلترينگ در ايران، از ظهور تا سقوط                                                                           حسام سيد موسوي                                       6

3 . مبارزه با اعدام، با مبارزه علیه اندیشه اعدام آغاز می شود                                                   علی طایفی                                               10

4 . تداوم روسی‌سازی زبان فارسی در تاجيکستان                                                                  نجم کاويانی                                              12

5 . نقش دانشگاه ها؟ اگر در رأس معامله انجام گیرد؟ :                                                             ابوالحسن بنی صدر                                    15

6 . نوزاد فروشی با قیمت هایی از سه تا 10 میلیون تومان                                                        میترا ورسائی                                           18

7 . زنی به اندازهء شعرهایش                                                                                           نرگس الیکائی                                           20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسائی 

 پشت جلد: نرگس الیکائی

برگشت