ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

است. زيردريایی های کوچک مخصوص برای جلوگيری از هرحادثه ای، اکتشاف و بررسی کف درياها ساخته شده است که می تواند مثل جرثقيل زير دريا عمل کرده و عمليات ساختمانی زير آبی را نظارت و انجام بدهند. مهندسان، در پی آنند تا با ساختن يک برج همانند برجی که ايرانيان در هنگام حمله به يونان بکار بردند را به زير آب ببرند و آنرا با کمک جرثقيل بر سر لوله فوران نفت قرار دهند تا از نشت نفت به دريا جلوگيری شود. در اين فاصله نشت نفت به خليج مکزيک و سواحل جنوبی آمريکا که دنيایی از موجودات دريایی و ساحلی ،از قبيل لاک پشت های بسيار کهن، مرغان و ماهيان ونهنگ و دولفين های بسيار زيبا، اسفنج های زير آبی، موجودات کف دريا و خزه هایی که مصارف صنعتی دارندنفوذ کرده است و تمام محيط زيست اين منطقه در خطر نابودی است و هنوز مدتی از اين فاجعه نگذشته است صدها موجود زنده از جمه يازده نفر درروی سکوی منفجر شده و صدها لاک پشت و ماهی و دلفين مرده اند. 

 

هنوزهرگونه عمليات نجات و محار نفوذ نفت بی نتيجه مانده است. دولت آمريکا ورياست جمهور آمريکا شرکت نفت بريتيش پتروليوم را محکوم میکند ولی بريتيش پتروليوم با خونسردی مشغول کارهایی است که چندان اميدی به رسيدن به نتيجه را هم نمی دهد. در زمان آقای بوش، با تبليغاتی که ادامه آن تا روزهای انتخابات رياست جمهوری آمريکا ادامه داشت يک بسيج ملی انجام شد تا آمريکا بتواند به حفاری هایی در آبهای خود ويا دور از ساحل بپردازد اين يک پروژه حفاری بود که مناقصه آنرا بريتيش پتروليوم بدست آورده و از طريق عوامل خود مشغول بکار شده بود. از آنجا که دولت انگلستان و صاحب اصلی بريتيش پتروليوم (همان شرکتی که جناب آقای محمد مصدق جزو 46 شرکتی که ايران حد اقل 16 درصد در آن سهام داشت و بطور مجانی هنگام ملی شدن نفت به انگلستان بخشيد!) هرگز با عمليات حفاری از سوی آمريکاييان در ديگر نقاط دنيا موافق نبوده است. اين حفاری ها آمريکا را به ترتيبی از نياز به نفت خاورميانه که مقدار زيادی از آن زير نفوذ و کنترل بريتيش پتروليوم است و حتا شرکت های حمل ونقل و تانکر های نفتی به ترتيبی با سرمايه های بريتيش پتروليوم در حمل نفت از خاورميانه شرکت دارند، آمريکا را از نوعی وابستگی به بريتيش پتروليوم خلاصی ميداد. بی پی که در برخی موارد تجارت نفت دارای مونوپولی است با اجرای چنين پروژه هایی از سوی آمريکا منافع خودرا در خطر می ديد وهرگز با چنين پروژه بی نياز کردن آمريکا موافق نبوده است.

برای محار چنين فاجعه نفتی شايد ماه ها وقت لازم باشد و ميزان ضرر وزيان محيط زيست آن يک طرف وميزان سرمايه گذاری هایی که سوخته ويا منفجر شده است يکطرف ولی بزرگترين بهره آن اين است که افکار عمومی آمريکا را برضد حفاری های دور از ساحل آمريکا بدبين کرده است.

بطوريکه رييس جمهوری آمريکا که خود با تبليغات رسانه های انگليسی به کاخ سفيد راه پيدا کرده است فورا اعلام کرد هرگونه حفاری دور از ساحل های آمريکا متوقف گردد.

هيچ بعيد نيست که چون در همه عمليات بی پی دخالت داشته است اين انفجار يک انفجار عمدی بوده باشد تا جلوی رسيدن به استقلال نفتی آمريکا را بگيرند و با اين کار همواره آمريکا را به هرگونه عمليات ديگر در هر گوشه جهان که به دست بريتيش پتروليوم صورت می گيرد وابسته نگاه دارد.

بريتيش پتروليوم در بسياری عمليات، تروريستی ويا قاچاق ويا سرنگون کردن کشور ها دخالت دارد. اسنادی که در کتاب پيروزی تاريخی نوشته استاد امير فيض آمده است نشان می دهد بريتيش پتروليوم بزرگترين سرمايه گذار و پشتيبانی دهنده بروی کار آمدن ملايان در ايران بوده است.

با انفجاری که شايد به احتمال قوی از سوی بی پی برنامه ريزی شده بوده تا هم به آمريکا صدمه بزند وهم افکار عمومی آمريکا را برعليه برداشت نفت را مشوب بکند و بلکه برای انتخابات بعدی رياست جمهوری زمينه ای برای اوباما بوجود آورد تا بازهم در مسابقه انتخاباتی برنده شود (زيرا حزب مخالف جمهوریخواه با برداشت و حفاری نفت موافق بوده و دوستان اوباما در حزب دموکرات مخالف حفاری های نفتی هستند) و هم امريکا را برای ساليان دراز از بی نيازی نفت دورکرده و نيروی بريتيش پتروليوم را همچنان در راس شرکت های نفتی قرار می دهد. اين چند صد ميليون که به ژرفای دريا رفته است، هزينه ای نيست که به بی پی صدمه بزند ولی صدمه ای که به آمريکا و روند آقایی آمريکا می زند بسيار بحال انگلستان و شرکت بريتيش پتروليوم مفيد است.

تازه اگر قرار است خسارت را شرکت های بيمه آمريکایی تامين کنند و به بی پی پرداخت شود بازهم به نوعی به ضرر شرکت های بيمه آمريکائی خواهد بود و بی پی با دستانی شسته و با لبخندی بسيار معنی دار آبهای خليج مکزيک را ترک خواهد گفت. اينکار پرچم حفاری دور از ساحل را در آمريکا سرنگون کرد و محيط زيست جنوب آمريکا را به يک فاجعه مبدل کرد، ماهيگری، صنعت ميگو، و گوشت ماهی، و گياهان و منابع دارویی که از گياهان اين منطقه در خليج مکزيک بدست می آمد همه نابود و به اقتصاد آمريکا صدمه جبران ناپذيری خورده است.

قبلی

برگشت

بعدی