ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال سیزدهم شماره 216 دی ماه 1391 ژانویه 2013 تک شماره 2  

 

 

با اختلاس های چندین هزار میلیاردی دولتمردان  ج.ا.ا

1 . بدیهیست که از صندوق اعانات کمکی به مستمندان نمیرسد

2 . نزدیکترین راه رسیدن به غذا

 

 

 

برگشت

بعدی