ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Januar 2013 Nr. 216

 

بمان برایمان نسرین!

 در این زمانه بد

در این زمانه دشمن خو

بمان برایمان نسرین!

 

بمان برای مادر، مادر میهن

بمان برای مردم خاموش

بمان برای ملت ایران

بمان برایمان نسرین!

 

بمان برای نیما، برای مهرآوه

بمان برای هزاران هزار نیما و مهرآوه

بمان برای همسر، همراه و یار، رضا خندان

شجاع، فروتن، بیباک

و مثل خودت عاشق

عاشق تو، عاشق نیما، عاشق مهرآوه

عاشق این مردم

عاشق این خاک.

 

بمان برای فرداها

برای روزهای خوب، آفتابی

بمان برای شادی

برای بهار، بهار آزادی

بمان برای آواز

بمان برای سرود

بمان برای دشت، برای جنگل، برای رفتن ِرود

بمان برای زمزمه باد، ترانه باران

بمان برای پیمان جاودانه یاران.

 

بمان برای فردایِ رعد، غُرّش طوفان

بمان برای رگبار، رگبارهای تند بهاری

بمان برای شستن این لکه های چرک

بمان برای آفتاب آزادی

بمان برای بازگشتِ لک لکان مهاجر

بمان برای پایکوبی یاران در میانه میدان.

 

در این زمانه بد

در این زمانه دشمن خو

بمان برایمان نسرین!

 

بهمن امینی  29/11/2012

 

قبلی

برگشت

بعدی