ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

 شماره جدید آزادگی

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

 

آنجا روزی باغ خواهد شد*

آنجا روزی باغ خواهد شد

باغی

که کودکان کودکانتان

در آن

بازی خواهند کرد

ما قول نمی دهیم

سعی خواهیم کرد

زمانی را

که بچه های بازیگوش

در میان گل سنگها

در پی پروانه ها

جست و خیز کنان می دوند

ودامون

 برای دیدن قله ی کوه

سرش را بلند خواهد کرد

و مادر

که دیگر خیلی پیر شده است

خواهد گفت

تو

پدرت را دیدی

وتو

و همه شما

دیده خواهید شد

روزی زندان شما باغ خواهد شد

ما قول نمی دهیم سعی خواهیم کرد

ما باید آزادی را یاد بگیریم

و آزادی را یاد بدهیم

ما باید

دوستی را یاد بگیریم

و دوستی را یاد بدهیم

ما باید

تقسیم کردن را یاد بگیریم

شادی ها مان

دردها مان

نان ، عشق و قدرت مان را

و

تقسیم کردن را یاد بدهیم

ما باید

نگاه کردن را یاد بگیریم

دیده شدن ، حرف زدن ، حرف شنیدن

ما باید

صداقت را یاد بگیریم

و حقیقتی بودن را یاد بدهیم

ما باید

جهان خود را بشناسیم

و ساختن را یاد بگیریم

می بینید

ما

کار بسیاری در پیش داریم

نه

ما قول نمی دهیم ما سعی خواهیم کرد

آن زمان

دیگر

هیچ کس

باغ ها را زندان نخواهد ساخت

و زندانها

قتلگاه شما

میدان های تیر

سلول های انفرادی

اتاق های شکنجه را

حتی

حتی موزه آثار وحشی گری نخواهد کرد

وقتی یاد بگیریم

دیگر یادآوری خشونت گذشتگان هم

به کارمان نخواهد خورد

و شاید

کودکان کودکان مان

یادبگیرند

که هر گاه

پروانه ای در میان گل ها دیدند

فقط

از دیدنش لذت ببرند

که اگر

گل زیبایی در کنار رود دیدند

آن را نچینند

و برای کبوتری که روی دیوار خانه خواهد نشست

دانه بریزند

از همبازی های تازه نترسند

از ندانستن نترسند

زیرا

هیچ کس آنها را تحقیر نخواهد کرد

دیگر دروغ لازم نیست

هیچ چیز

جز صداقت

دوستی

مهربانی

نمره بیست نمی گیرد

و هیچ چیز

جز دروغ

خشونت

نامهربانی

نمره صفر نمی گیرد

ما باید

یادبگیریم

به چه چیزی نمره بیسن بدهیم

و به چه چیزی نمره صفر

ما باید ارزشها را یاد بگیریم

ما باید

زمین ها را دوباره شخم بزنیم

و دوباره

بذر بکاریم

آن ها

زمین ها

را خراب کردند

باغ ها را زندان ساختن

 

قبلی

برگشت

بعدی