ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

پيشنهاد نامه زير براى آقاى دكتر حسن ماسالى  و بنا به درخواست ايشان در تاريخ فوق از سوى نگارنده تنظيم و ارسال شده است.

با توجه به اينكه سقف زمانى لازم ( ٨ روز از تاريخ فوق ) براى عدم انتشار بيرونى آن خاتمه يافته تلقى ميشود لذا به انتشار برونى آن مبادرت مينمائيم.

چنگیز عباسی

تشگيل آلترناتيو دموكراتيك

پيشنهاد ميشود موارد ذيل در تشگيل آلترناتيو دموكراتيك و مطلوب ملت ايران مورد توجه قرار گيرد.

١/اعضاى  شوراى ائتلاف سياسى كه خود بمنزله مركز مشاوره نمايندگان گروههاى سياسى عضو و استراتژيستهاى سياسى منفرد عمل خواهد كرد لازم است كه اولا بمعناى موضوعى سياسى بوده وثانيا معتقد به دموكراسى سياسى باشند. تعريف موضوعى اين دو مورد ذيلا خواهد آمد

الف: در تعريف امر سياسى

  ٭ اولا هر گروهى از انسانها كه خود را گروه سياسى مينامد بايد هدف سياسى را دنبال نمايد و هدف سياسى براى هر گروه سياسى عبارت است از بدست آوردن همه و يا بخشى از قدرت سياسى اعم از قدرت سياسى در درون يك تشگيلات يا در عرصه ملى و يا در عرصه بين المللى. در غير اين صورت احزاب سياسى به نهاد هاى اجتماعى بدل ميشوند كه وظايف سياسى بر عهده آنها قرار نميگيرد. و وظيفه سياسى يعنى مجموعه عملكردهائيكه كاربست آنها جهت رسيدن به هدف سياسى ضرورت دارد. نهادهاى مدنى چون اهداف سياسى ندارند وظايف سياسى ياد شده را هم بجا نمياورند.

٭٭ ثانيا بدست آوردن قدرت سياسى از طريق ايجاد شرائط كسب قدرت سياسى ممكن است و كوشش براى ايجاد شرايط كسب قدرت سياسى عمده ترين و پايه اى ترين تعريف براى انجام وظيفه سياسى است. و هر گروه سياسى كه به دنبال ايجاد شرايط براى كسب قدرت سياسى نباشد، يعنى وظيفه خود را انجام ندهد، لاجرم به دنبال كسب قدرت سياسى هم نيست. هر چند در شعار خلاف اين را مدعى باشد. لذا ادعاى داشتن هدف كسب قدرت سياسى كافى براى تبديل شدن يك نهاد مدنى به يك نهاد سياسى نميتواند تلقى گردد و لازمه آن داشتن برنامه تاكتيكى و استراتژيك انعطاف پذير براى ايجاد شرايط سياسى ، يعنى برنامه ايجاد شرايط كسب قدرت سياسى ، است. اينگونه است كه گروههاى سياسى از گروههاى اجتماعى كه وظيفه آنها نه كسب قدرت سياسى بلكه ايجاد تغييرات در برنامه جارى حاكميت است از هم تفكيك ميشوند

ب: در تعريف دموكراسى سياسى

٭ دموكراسى سياسى آن بخش از گفتمان دموكراسى را شامل ميشود كه در ارتباط با امر سياسى بوده و ناظر بر نحوه تشگيل دولتها به شيوه دموكراتيك و ناظر بر رابطه ميان دولت و ملت در باب رعايت حقوق  متقابل مدنى و سياسى  به شيوه دموكراتيك است. اين بخش از گفتمان دموكراسى دموكراسى سياسى ناميده ميشود و داراى اصول شانزدهگانه پايه اى است كه براى ايجاد يك نظام سياسى دموكرات  رعايت آن اصول ضرورت تام و تمام دارد. اين اصول لاينفك بوده و نقض هر يك از آنها به معناى نقض دموكراسى تلقى ميشود. گروههاى اجتماعى در تعريف خود از دموكراسى به رابطه ميان مردم با مردم توجه دارند ولى گروههاى سياسى در اين مورد متوجه رابطه ميان دولت و ملت هستند و دموكراسى از نگاه آنان يعني دموكراسى سياسى

٢/  پرسپكتيو كلى روابط در شوراى ائتلاف سياسى

٭ از آنجائيكه قدرت سياسى حاكم با تكيه بر كمپلكسى از عوامل متعدد از قبيل عامل تبليغى، قوه قهريه، عنصر تطميع، مناسبات اقتصادى و غيره و ذالك اعمال قدرت مينمايد و اين عوامل را بطور هارمونيك بكار ميگيرد لذا لازم است كه مجموعه سياسى مخالف داراى آنچنان تركيبي از تخصص هاى گروهى باشد كه بتواند در برابر عملكرد هارمونيك حاكميت مبارزه هارمونيك متقابلى را پيش ببرد. بايد توجه نمود كه محدود نمودن شيوه مبارزه به يك و يا دو روش مجرد و منفصل كارساز نخواهد بود. به منظور ساماندهى چنين تركيبي لازم است كه از اكثريت گروههاى سياسى كه داراى برنامه ايجاد شرايط سياسى هستند دعوت به همكارى نمود

٭٭ گروههاى فاقد برنامه ايجاد شرايط سياسى از آنجائيكه گروه سياسى محسوب نميشوند بايد رابطه با آنان به صورت رابطه دوستانه باشد و اين گروهها در مبارزه اى كه به منظور ايجاد تغييرات در برنامه هاى جارى حاكميت و شكستن فضاى انسداد پيش ميبرند مورد تشويق و حمايت قرار گيرند. ولى شوراى ائتلافى هرگز نبايد به دنباله روى اين جريانات كشانيده شود

٭٭٭به مسئله مشاجره بر سر نحوه خلع حاكميت بايد براى هميشه در درون شورا از همان ابتدا پايان بخشيد و اجازه داد كه هر جرياني  باورداشتهاى خود را در اين زمينه محفوظ نگه دارد و آن را تبليغ نمايد ولى اقدام در زمينه مذكور موكول به تصويب شوراى ائتلافى خواهد بود.

توضيحا اين به مثابه آن است كه يك جريان سياسي بمعناى كلكتيو آن وجود داشته باشد كه همه راههاى ممكن خلع يد از حاكميت موجود، از قبيل توسل به نافرمانى مدنى ، تبليغ رفراندوم تا اعتصابات عمومى و جنگ مسلحانه و هر روش ممكن ديگر را در بر بگيرد و با توجه به شرايط كوشش كند كه يكي از موارد فوق را در يك بررسى مشاوره اى بعنوان مورد مرحله اى مقدم، عمده كرده و ساير موارد را به كمك آن فرا بخواند. مثلا شعار رفراندوم ميتواند بعنوان يك شعار استراتژيك مطرح باشد ولى در كنار آن براى قبولاندن اين شعار به رژيم شكل ديگرى از مبارزه بعنوان مبارزه تاكتيكى در آن مرحله معين در اجرا در اولويت قرار گيرد تا تمكين به رفراندوم را به رژيم تحميل نمايد.

٭٭٭٭ تركيب شوراى ائتلافى همانگونه كه رفت لازم است كه از نمايندگان تام الاختيار گروههاى سياسى مذكور بعنوان تصميم گيرندگان نهائى و مجريان مصوبات شورا، بعلاوه استراتژيستهاى سياسى منفرد بعنوان طراحان و مشاوران سياسى تشگيل گردد.

٭٭٭٭٭ به نظر ميرسد كه ضرورتى ندارد كه اعضاى شورا از چند و چون شاخه هاى غير علنى مربوط  به گروههاى عضو اطلاع داشته باشند ولى پيشنهاد ميشود كه هر گروه سياسى شاخه غير علنى خود را مستقلا داشته باشد ولى وجود آنرا به شورا بدون ذكر جزئيات اطلاع دهد تا بتوان در برنامه ريزى بعنوان يك امكان آن از آن ياد كرد

٭٭٭٭٭٭ پيشنهاد ميشود كه شورا با حداقل پرسنل ممكن اولين جلسه مقدماتي محرمانه خود را براى بررسى امكانات موجود تشگيل دهد و از جمعآورى امضا و طومارسازى و محفلگرائى اجتناب نمايد. دراين جلسه كه از اعضا آن ميتوان تحت نام هيئت موسس ياد كرد محورهاى اصلى فعاليت در مورد تشگيل و نحوه تشگيل شورا و امكانات و جذب نيرو مورد بحث و گفتگو قرار ميگيرد . اعضا هيئت موسس با خلاصه پيشنهادات خود در زمينه ياد شده در جلسه مذكور شركت خواهند كرد. اين امر باعث ميشود تا از هرزروى نيرو و زمان و كجروى محتواى جلسات جلوگيرى شود

٣/  در خاتمه آمادگى خود را جهت شركت در جلسه مقدماتى اعلام و اين يادداشت را بعنوان خلاصه پيشنهاد ارائه مينمايم

چنگيز عباسى  نروژ

 

 

 

قبلی

ببرگشت

بعدی