ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

September  2004  Nr. 66

بخوانید و به ارزش پول و قدرت در جهان پی ببرید

درحالی که اميد برای آزادی دو روزنامه نگار فرانسوی که از سوی يک گروه ستيزه جو درعراق ربوده شده اند افزايش می يابد، يک گروه ستيزه جوی ديگر درعراق می گويد ١٢ گروگان نپالی خود را کشته است.

دريک نوار ويديو و همچنين عکس هائی که در يک جايگاه اسلامی اينترنت پخش شد، يک عضو ارتش انصارالسُنه ديده می شود که در حال گردن زدن گروگانی است که چشمانش بسته است.

سپس ١١ گروگان بقيه با شليک تفنگ به قتل می رسند. دولت نپال اعلام کرده است هنوز نمی تواند کشته شدن شهروندان خود را که برای يک شرکت اردنی در عراق کار می کردند، مورد تاييد قرار دهد. درهمين حال مقامات فرانسوی با يک خوش بينی احتياط آميز ابراز اميدواری کرده اند که دو روزنامه نگار ربوده شده فرانسوی به زودی آزاد شوند.

بخش کردی صدای آمريکا اطلاع حاصل کرده است که روزنامه نگاران فرانسوی امروز در مسجد ام الطبول بغداد، به مقامات مذهبی تحويل داده می شوند.

روشنک خوشاب

 

 

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی