ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

می‌شست ، آمدند و اورا بردند. گفتند افراد محل استشهادنامه بدون امضا جمع كرده‌اند كه عاطفه در محل فساد می‌كند. "

و عمه عاطفه ، در حالی كه چشمان خيسش را پاك می‌كند در اين باره می‌گويد:

"خانم ، نامه‌ی بی امضا نمی‌تواند از سر غرض ورزی باشد؟"(١٦)

صفرعلی با پيراهن سياه روبه رويم نشسته است. كارنامه عاطفه را تا می‌كند و داخل نايلون سياه می‌گذارد.

وكيل تسخيری چه می‌گفت؟

[نگاهم می‌كند] "من وكيل دخترم رانديدم. خودم هم پول نداشتم وكيل بگيرم."

راست است كه قبر عاطفه دستكاری شده بود؟

"ما رسم داريم وقتی مرده را دفن می‌كنيم تا بعد از مراسم سوم و هفتم سرخاكش نمی‌رويم. وقتی بعداز سوم رفتيم سرخاك عاطفه ، ديديم قبرش دستكاری شده و معلوم است روی آن را كنده اند.

خبر داديم. گفتند بررسی می‌كنند. بعد به ماگفتند با دستگاه بررسی كردند. جسد داخل قبر و سالم بود. "

يعنی شما داخل قبر را نديديد؟

"ماكه نمی‌توانستيم قبر را باز كنيم. آنها هم با دستگاه بررسی كردند، گفتند جنازه سالم است. "

چرا قبرعاطفه را دستكاری كرده بودند؟

"چه بگويم؟!... "

جسد عاطفه در همان شب بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشكی قانونی تهران انتقال داده شد و زمانی خبر آن تاييد شدكه عمه عاطفه بخاطراين مسئله شكايت كرد. اما هنوز خبری از دفن شدن مجدد جسد و محل دفن آن اعلام نشده است(١٧)

و زنده و مرده اين دخترك بی صدائی‌ی "مرگ فقيران "را به فريادی بدل كرده است تا از اعماق جامعه‌ای بيمار و قربانی به بيرون بريزد. دادخواه بيداد:

- حاكمان و قاضيانی ستمگر و عاطفه كش ، و بانيان خودفروشی در جامعه.

- فقيرانی خسته و وامانده ، و پدر بزرگی كه نوه اش را به زيرشلاق و به سوی چوبه دار می‌فرستد تا فقر و بيماری "بی آبرو و سرشكسته"ترش نكند و مردمان محله‌ای كه خود نه فقط قربانی حاكميت و عقايدی پوسيده كه از مجرمان‌اند و شاهدان و تكبيرگويان صحنه‌های "عاطفه كشی ".

- حاكمان و مردمانی مجرم ، كه عاطفه را وا می‌داشتند تا به گناه بيماری و فقر "العفو، العفو" گويان به سوی چوبه دار برده شود، و معصومانه التماس كند:

"اگر زنده‌ام بگذارند ديگر به چشم مرد نامحرم نگاه نمی‌كنم. "

حكومت اسلامی اما عاطفه را كشت ، بی آنكه بتواند مانع گسترش "بوی بهار نارنج"ای را كه از "نارنج باغ" و سينه‌ی سرشار از رنج عاطفه به هزاران سينه نشست ، بشود.

و عاطفه‌ای كه در اوج فاجعه نشان داد كه انسان كدام است؟

 عاطفه چيست؟

قاضی رضائی؟

صدها ضربه شلاق بر پيكر دختركی ١٤ساله؟.

ختركی فقير و بيمار، و ١٦ساله بر دار؟. يا "بهار نارنج"ای از "نارنج باغ" كه در زير داس مرگ وصيت كرد:

"اموال و پول‌هايم را به دو دختر بی سرپرست بدهيد."؟

وظيفه‌ی حكومت "قاضی رضائی"ها تامين شرايط و امكانات اجتماعی و درمانی برای كاهش و از ميان برداشتن رنج‌های جانكاه "عاطفه"ها و"ليلا"های بی‌گناه و قربانی ست ، اما دريغ و درد كه اينان ديری ست كه داس به دست به دروكردن "عاطفه "ها برخاسته اند.

زيرنويس:
١- آسيه امينی ، "عاطفه فقط ١٦ سال داشت"، سايت اينترنتی "زنان ايران"، اكتبر٢٠٠٤ در ميان گزارش‌هائی كه در باره عاطفه خواندم گزارش "آسيه امينی" كامل‌ترين بود ، و من بيشترين بهره را از این گزارش بردم. (م.ن)
٢- همانجا
٣- در گزارش روزنامه‌ی "ايران- شماره ٢٨٩٧، شهريور١٣٨٣درباره اعدام عاطفه" آمده است ، عاطفه به ٤ بار، و هربار١٠٠ ضربه تازيانه محكوم شد.
٤- همانجا
٥- همانجا
٦- همانجا
٧- منبع شماره ١
٨- منبع شماره ٣
٩- خانم "شادی صدر" وكيل صفرعلی براين نظر است كه قاضی رضائی حتی قوانين اسلامی را در رابطه با صدورحكم اعدام عاطفه رعايت نكرده است. ر. ك به مقاله‌ی "اعدام شده" از شادی صدر در سايت اينترنتی "زنان ايران"١١/١١/٢٠٠٤.
محمدآغاسی (حقوقدان) نيز در گزارش فريدون زرنگار- راديوفردا، ٣١/مرداد/١٣٨٣ گفته است؛ "...... يا خبر صحت ندارد ، يا این مجازات بدون رعايت مقررات قانونی و در واقع با صدور حكم خلاف با مقررات شرعی صادر شده است. "
شيرين عبادی در رابطه با صدورحكم اعدام برای افراد كمتراز ١٨ سال اعتراض به قوه قضائيه را وارد نمی‌داند "زيرا قوه قضائيه جز اجرای قانون كار ديگری نمی‌تواند و حق نداردانجام دهد" ، عبادی انتقاد را متوجه مسئوليت كيفری موجود در قوانين مدون شده می‌داند. (ر. ك به مصاحبه با شيرين عبادی ، خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، سرويس فقه وحقوق ١٣/٦/١٣٨٣... ومنبع شماره ١)
١٠-"به گفته‌ی عاطفه ٢ افسر نيروی انتظامی دايره مفاسد اجتماعی شهر "نكا" - سروان مولائی و سروان ذبيهی- و افراد ديگری از نهادهای حكومتی به او تجاوز كردند. اين ٢ افسر از گردآورندگان و امضاكنندگان استشهاد محلی عليه عاطفه بودند. اينان حتی شايع كردند كه عاطفه به بيماری ايدز مبتلاست. (به نقل ازسايت اينترنتی "پيك ايران" ١٣/شهريور/١٣٨٣)
١١ - منبع شماره ١
١٢- گفت وگوی فريدون زرنگار با اهالی نكا- راديوفردا، شنبه ٣١مرداد١٣٨٣
١٣- همانجا
١٤- منبع شماره ١
١٥- روزنامه ايران ، يكشنبه ٨ شهريور١٣٨٣ ، شماره ٢٨٩٧
١٦- منبع شماره ١
١٧-پيك ايران ، سايت اينترنتی ، ١٣ /شهريور١٣٨٣
** به منابع زير نيز مراجعه كنيد:
- روزنامه‌ی اعتماد، ٣١ شهريور١٣٨٣
- مصاحبه با عليرضا جمشيدی ، خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، سرويس فقه وحقوق ٥/٧/١٣٨٢
- اطلاعيه اعتراضی سازمان عفوبين الملل به اعدام يك دختر١٦ساله در مازندران ، ٥ شهريور١٣٨٣
-سايت اينترنتی "تيرآخر" نيز مطالب و عكس‌هائی از "عاطفه "منتشر كرده است.

 

قبلی

برگشت

بعدی