ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال پنجم شماره 78 فروردین 1384  آپریل 2005 تکشماره 2

پیام خامنه ای برای سال 1384 سال همبستگی !!!؟ است

البته زود نتیجه نگیرید . این پیام فقط برای خودی ها است.

و بدانید همبستگی، برای دزدی، غارت، سرکوب و اعدام بیشتر و فقیرتر کردن مردم است و بس

 

 

برگشت

بعدی