ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

إطلاعية إعلام موجوديت

جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت(ايران)

 با همت زنان ومردان مبارز ملتهاى تحت ستم ملي در ايران كه خالى از خسارتهاى انسانى زيادى نبود  ودرفاصلة يك ماه بعد از كنفرانس موفق وتاريخى نمايندگان احزاب ملتها در 19.2.2005لندن ونتائج مهم آن كه خود ناتج از سالها وماهها مشاورات ونشستهاى طولانى قبل از آن بود وبعد از كوششهاى صادقانه وگذشتهاى مسؤولانه نمايندگان سازمانهاى شركت كننده، در نهايت  سازمانهاى مبارز ملتهاى كرد، ترك آذربايجان، تركمن، بلوش وعرب دريك جبهه وسيع متشكل شده تا مبارزه مشترك خود را براى رسيدن به آزادى كامل انسانى، سياسى وملى تك تك ملل تحت ستم ملى ، در سطح ايران فعلى ودر سطح منطقة وتمامى جهان إدامه داده وضمن إعلام تولد جبهه مبارزه مشترك خود براى إعاده كامل حقوق خويش  بر ضرورت وحدت مبارزه تمامى ملل تحت ستم ملى در ايران عليه نظام حاكم وهر نظام ديگرى كه اين حقوق را ناديده بگيرد تاكيد مى نمايند.

ملل قهرمان ومبارز تحت ستم ملى در ايران، سازمان هاى شما در تشكل جديد خود  " جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت- (ايران)" اين تولد ميمون واين پيروزى بزرگ را كه قدمهاى أولية آزادى وحق تعيين سرنوشت ملل تحت ستم ملى در ايران را برداشته است به تمامى شما مبارزان كوههاى كردستان، قهرمانان شجاع قلعه بابك آذربايجان، مردان مبارز وقهرمان نخلستانهاى أحواز ، تك تك صلحشوران  زحمتكش بلوشستان وياران هميشه مبارز تركمن صحرا، وبه تمامى شهداى اين ملل كه براى آزادى وحقوق ملتهاى خود جان خود را فداى ملت وخاك خود كردند تبريك مى گوئيم. 

ما سازمانهاى عضو اين جبهه به ملتهاى خود اين تعهد را ميدهيم كه تا سرحد توان و تا آخرين نفس مبارزه خود را براى آزادى ودمكراسى وحق تعيين سرنوشت وزندگی شرافتمندانه ملتهايمان ودر تمامى صحنه هاى مبارزه داخلى وجهانى ادامه داده وتا رسيدن به حقوق كامل خويش دست از مبارزه نخواهيم كشيد واز عموم زنان ومردان مبارز ملل تحت ستم ملى درخواست ميكينيم كه ما را در اين راه يارى ودر كنار ما  قرار گيرند تا هرچه زودتر ملتهاى ما به حقوق از دست رفته خود رسيده آزادى خود را از هرگونه تعدى وظلم وستم بهر شكل و بهر نام بدست آورده،  سرنوشت خويش را بدست خود تعيين وآينده خود را در كنار ديگر ملل جهان با مبارزه مشترك عليه ظلم ودكتاتورى وتجاوز به حقوق ديگران  وبراى بناى دنيايى خالى از تعدى وفاشيسم ومحروميت هاى ملى واجتماعى مبارزه نمايند.

زنان ومردان مبارز ملل تحت ستم ملى در ايران، سازمانهاى عضو جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت برنقاط مشترك : حق تعيين سرنوشت تك تك ملتهايمان وبر دمكراسى وسكولاريزم براى آينده خود تأكيد و بر عليه هيج سازمان يا فرقه يا حزبي متحد نشده بلكه متحديم تا از حقوق انسانى، سياسى وملى خويش ودر رأس آنها از حق تعيين سرنوشت ملتهاى خود دفاع نمائيم كه اميدواريم در اين راستا در آينده علاوه بر همكارى تمامى سازمانها واحزاب سياسى ملل تحت ستم ملى غير عضو در اين جبهه، سازمانها واحزاب وشخصيتهاى معتقد به حق تعيين سرنوشت ملل نيز از اين تجمع بشتيبانى وآنرا در رسيدن به اهدافش يارى نمايند تا با مبارزه مشترك وضمانت هاى جهانى موجود از حقوق بشر وحقوق ملل در تعيين سرنوشت خويش وبا تكيه بر ميثاقهاى بين المللى در اين رابطه اين اتحاد را محكمتر ونيرومندتر ومؤثرتر بنا نمائيم. همچنين جا دارد در اينجا از سازمانهاى بين المللى مدافع از حقوق انسانها وحقوق ملتها در تعيين سرنوشت خويش درخواست نمائيم تا اين جبهه را در رسيدن به اهداف انسانى وسياسى وملى خود يارى  ومانع از انقراض بيش از 45 مليون انسان از 5 ملت بزرگ اسير شوند كه با سياستهاى شوونيستي تمامى نظامهاى متوالى در ايران اصرار برمحو هويت ملى و نابودى كامل آنها داشته ودارند . ايمان ما به همسويى مبارزات انسانى در سراسر جهان  نيروى ما را در مبارزه براى نجات ملتهايمان مضاعف كرده و مطمئنيم كه بزودى شاهد بشتيبانى جهانى از مبارزه ملتهايمان خواهيم بود.

در اين رابطه نقطه اى قابل ذكر است كه دوسازمان ( كنكره جهانى آذربايجانيها به رهبرى آقاى خشتي وحزب استقلال آذربايجان ) مايل به حذف كلمه" (ايران) " از انتهاى اسم جبهه ملل بودند كه توافق شد در آينده در بحث بلاتفرم نقطه مورد نظر دوستان مورد بحث وتصميم نهائى قرار گيرد. همچنين اتحاد ملى آذربايجان جنوبى إعلام تابعيت از رأي اكثريت در اين رابطه در بحثهاى آينده خواهد بود. 

به اميد بيروزى ملل تحت ستم ملى در ايران و رسيدن به حق تعيين سرنوشت، دمكراسى وسكولاريزم

 سازمانهاى عضو جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت(ايران)

1 - اتحاد انقلابيون كردستان       -2-- اتحاد ملى آذربايجان جنوبى   3 - اتحاد دمكراتهاى ملى آذربايجان جنوبى(آقاى بارش)  4-  حزب مردم بلوجستان-   -5- حزب استقلال آذربايجان  6- حركت بيدارى ملى آذربايجان جنوبى  7- -حركت ملى تركمنستان ايران--8- جبهه دمكراتيك مردمى خلق عرب أحواز9-- جبهه عرب براى آزادى أحواز  10-  جبهه ملى آذربايجان جنوبي---11- سازمان بيدارى تركهاى خراسان------ 12- كومله- سازمان انقلابى زحمتكشان كردستان ايران  13-  كنكره جهانى آذربايجنيها(آقاى خشتي).

 جبهه ملل براى حق تعيين سرنوشت(ايران)

 مرکزاطلاع رسانی جبهه دمکراتيک مردمی خلق عرب أحواز

2005-03-24

  

 

قبلی

برگشت

بعدی