ارتباط با ما

بنیانگذار و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی                   shafaei@azadegy.de

سردبیر:

فرزان نایب غریب              sardabir@azadegy.de

هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:

تقی صیاد مصطفی             hr-shabake@azadegy.de

مسئول چاپ و پخش نشریه آزادگی:
عطری                         chap@azadegy.de