ارتباط با ما

آدرس پستی نشریه آزادگی:

Maziar Mollai Barzi
884406381
DHL Packstation 127
28203 Bremen, Germany
Tel.: +49 176 28496270
Tel.: +49 163 2611257

بنیانگذار و صاحب امتیاز:
منوچهر شفائی
shafaei@azadegy,de

سردبیر:
جمشید غلامی سیاوزان
gholami@azadegy.de

مدیر فنی و پشتیبانی:
مازیار ملائی برزی
barzi@azadegy.de

هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
مازیار ملائی برزی
hr-shabake@azadegy.de

مشاور شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
پریسا حسین پور
info@azadegy.de