ارتباط با ما

بنیانگذار و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی                   shafaei@azadegy.de

 

هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:

تقی صیاد مصطفی             hr_shabake@azadegy.de

مسئول چاپ و پخش نشریه آزادگی:
عطری                         chap@azadegy.de