ارتباط با ما

بنیانگذار و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی
shafaei@azadegy.de

سردبیر:
جمشید غلامی سیاوزان
gholami@azadegy.de

هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران:
احسان سرگزی
hr-shabake@azadegy.de

مسئول چاپ و پخش نشریه آزادگی:
مهدی عطری
chap@azadegy.de