گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از‌حقوق‌ کودک‌‌ و‌نوجوان ۲۱‌ ژوئن‌۲۰۱۹

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از‌حقوق‌ کودک‌‌ و‌نوجوان در تاریخ۲۱‌ماه‌ ژوئن‌۲۰۱۹ با حضور اعضای کمیته دفاع‌از‌حقوق‌کودک‌و‌نوجوان و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید ؛در این جلسه در رابطه با موضوعات گزارش‌و‌تحلیل‌خبر‌در‌ماه‌گذشته و‌تشریح‌ ماده‌۵‌ اعلامیه‌ حقوق‌؛بشر‌شکنجه‌ ممنوع‌است و‌روز‌جهانی‌ منع‌ کودکان‌ کاروروز جهانی‌ کودکان‌ بیگناه.و‌قربانی‌تجاوزوقرائت‌اطلاعیه ۱۱۲۷ با‌‌مو‌ضوع ماده ۷۹ قانون کاردولت جمهوری اسلامی ایران است که:ترکیب نامبارک “کودک کار” رسمیت می یابد سخنرانان‌ به‌ سخنرانی‌ پرداختند؛ که‌در‌وقت‌بحث‌آزاد‌؛ در‌مورد حق‌ شهروندی‌ کودکان با‌مشارکت‌ خانم‌ژاله‌ وفا‌ و‌آقای‌ گلزار‌ و‌حضور‌آقای‌ شفایی ودوستان‌ حاضر‌ در‌این‌ جلسه بحث و گفتگو شد که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

سحر صمیمی:گزارش‌و‌تحلیل‌ خبر‌موارد نقض حقوق بشردر‌ماه‌ گذشته

هومن شعری طهرانی:بررسی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی

فرهاد نصیری:روز‌جهانی‌ منع‌ کودکان‌ کار

هادی درتومی:روز جهانی‌ کودکان‌ بیگناه.و‌قربانی‌تجاوز

نارگل غفوری:قرائت‌اطلاعیه ۱۱۲۷با‌‌مو‌ضوع ماده ۷۹ قانون کاردولت جمهوری اسلامی ایران