غروب خودکامه شیاد (خامنه ای)، تماشایی است….!

عارف پژمان

غروب خودکامه ء شیاد ، تماشایی است….!

رجالهء معمم شیاد ، غروب توست
این خطه شد زجهل تو برباد ،غروب توست
«توضیح مسائل» ات همه احکام بردگی است
صبح، طشت افتضاح تو افتاد،غروب توست
بستی تو دست داعش وپل پوت ز پشت سر
همراه باند یکسره جلاد، غروب توست
رهبر کجا و منقل وافور و حکم مرگ
خودکامهء قبیلهء بیداد ، غروب توست
لج کرده ای که قاتل ما، قهرمان شود
آخر گرفت گلوی تو غمباد،غروب توست
این ماهیان تشنه که افتاده، در کویر
گویند بعد مرگ که صیاد ، غروب توست
ایران و ریش رهبر خونریز « تیتر روز»
میهن نموده ای ستم آباد،غروب توست