زیر شکنجە اطلاعات سپاه دچار سکتە مغزی شد

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در پیرانشهر یک شهروند بازداشت شدە را مورد شکنجە قرار دادەاند بە نحوی کە دچار سکتە مغزی شدە و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە ١١ مرداد ٩٩ (١ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران پیرانشهر یک شهروند بازداشت شدە را کە زیر شکنجە این نهاد امنیتی دچار سکتە مغزی شدە بود، بە بیمارستان ”امام خمینی“ این شهر منتقل کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت این شهروند را ”جعفر حسن‌زادە“ ۴٩ سالە و اهل پیرانشهر اعلام کردە است.

یک منبع مطلع در بیمارستان ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، وضعیت جسمانی جعفر حسن‌زادە وخیم بودە و صبح امروز بە بیمارستان عارفیان ارومیە منتقل شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر، جزئیات بیشتری از زمان دستگیری جعفر حسن‌زادە و دلایل بازداشت این شهروند سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران برای هەنگاو نامشخص است.

%d bloggers like this: