بارداری دختر ۱۴ساله زباله گرد برای فروش فرزند


عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت: افزایش فقر باعث شده دختر ۱۴ ساله زباله گرد مجبور به بارداری ‌شود تا نوزادی را که به دنیا می‌آورد برای تامین مخارج زندگی خود بفروشد.

به گزارش ایلنا، شهناز رمارم با بیان اینکه فقر چهره خود را در حاشیه شهر نشان داده و بروز آسیب‌ها همچنان درحال افزایش و رفتن به حوزه زنان و کودکان است، گفت: مردم حاشیه‌نشین امکان استفاده از تسهیلات را ندارند.

وی ادامه داد: تا کار و اشتغال ایجاد نشده و مردم درآمد نداشته باشند با هزینه‌های روزافزون نمی‌توانند در نقاط برخوردار شهر ساکن شوند و به سمت حاشیه شهر می‌روند بدین ترتیب هرچه به جمعیت حاشیه شهر افزوده شود، آسیب‌های اجتماعی نیز بیشتر می‌شود.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به آسیب بیشتر قشر ضعیف جامعه از چرخه معیوب اقتصادی، افزود: گسترش حاشیه نشینی، افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی را به دنبال دارد که اکنون زباله گردی شامل حال زنان نیز می‌شود؛ افزایش فقر باعث شده دختر ۱۴ ساله زباله گرد مجبور به بارداری شود تا نوزادی را که به دنیا می‌آورد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و برای تأمین مخارج زندگی خود بفروشد.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.