تصویری تلخ از واکسیناسیون کرونا در جنوب محروم ایرانسایت خبری عصر جنوب تصویری از واکسیناسیون یک زن سالخورده ۸۰ ساله در میان محرومیت از نیازهای اولیه‌ زندگی در روستای ممبین در بخش سوسنِ ایذه‌ استان خوزستان را منتشر کرده است.

%d bloggers like this: