فیلم اعتراضات؛ جمهوری اسلامی نمی خواهیم، نمی خواهیم

ویدیویی دیگر از تجمع و اعتراض مردم شهر بهارستان واقع در اصفهان
جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم
%d bloggers like this: