فیلم؛ گوش کنید به مردمی که به آخوند اعتماد کرده بودندخشم و اعتراض کشاورزان اصفهان در برابر نماینده مجلس فرمایشی نظام

کشاورزان معترض و خشمگین اصفهانی در جلسه‌ای با حضور نماینده مجلس فرمایشی از اصفهان به‌ نام میرزایی حاضر شدند و خشم و اعتراض خودشان را نسبت به بی‌کفایتی نظام و برآورده نشدن مطالباتشان ابراز کردند.

یکی از کشاورزان به آخوندی که به کشاورزان گفته بود نماز بارون بخونید گفت:.. آقای میرزایی پیگیر حق ما نشوید من تروریستم به هر کسی می‌خواهی بگو اول شماها رو بعد خودم را می‌کشم…لعنت بر آن مدیران و رئیس‌ها خدا لعنت تون کنه…

%d bloggers like this: