فراخوان جلسه سخنرانی کمیته پژوهش،شنبه ٢٧ نوامبر ٢٠٢١

​​ فراخوان جلسه سخنرانی کمیته پژوهش شنبه ٢٧ نوامبر ٢٠٢١ ساعت ١۵ به وقت اروپا مرکزی ساعت ١٧:٣٠ به وقت ایران اتاق زووم: https://zoom.us/j/8057930858?pwd=OTB2U2xEYkd3UlgxRUY5WG43ZlM5dz09 کلاب هاوس https://www.clubhouse.com/club/bashariyat
%d bloggers like this: