فیلم؛ مردم شجاع: ما اومدیم بجنگیم .. بجنگ تا بجنگیم

خامنه‌ای از موضع درماندگی مجبور شد فرمان حمله به چادر کشاورزان اصفهان را بدهد. اما این بادی که کاشت طوفان درو خواهد کرد
%d bloggers like this: