فیلم؛ شلیک به مردم: این مزدوران بسیجی را شناسایی کنید

جنایت خامنه‌ای و پاسدارانش

شلیک مستقیم به مردم معترض در اصفهان

%d bloggers like this: