روز جهانی زبان مادری؛ مسیر ناهموار و پرخطر آموزش آن در ایران

به رغم تصریح ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اصل ۱۵ قانون اساسی، بسیاری از فعالان آموزش به زبان مادری در ایران داغ فعالیت علیه امنیت ملی  می‌خورند و برای پاس نگاه داشتن آموزش به زبان مادری، هزینه‌های فراوان می‌دهند.