دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) به تاریخ ۲۰۱۷ /۱۰ /۱۰

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) میهمانان برنامه : اقای منوچهر شفایی پژوهشگر – محقق و فعال حقوق بشر – اقای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از ایران – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

%d bloggers like this: