وضعيت بحرانى الماس هاى سبز پايتخت/ وقتى منفعت شخصى بر منفعت عمومى پيروز مى شود

باغات تهران به عنوان ريه هاى تنفسى شهر شناخته مى شوند اما به نظر مى رسد كه به فراموشى سپرده شده اند.

اين روزها شاهد از بين رفتن باغات كه ريه هاى تنفسي هستند در شهر تهران هستيم در اين خصوص تناقضاتى درشوراهای ادوار گذشته وجود داشته است و معلوم نيست دچار چه سرنوشتی خواهند شد؟

باغات بيشتر در مناطق شمالی تهران ديده می شود اما شاهد ساخت و ساز در اين منطقه هستيم و گاهي اوقات انگيزه هاىاقتصادی شخصى بر منفعت عمومى برنده مى شود و حق شهروندی از بين مى رود. به نظر مى رسد اين وضعيت نگران كننده است و بايد تصميم عاجلی برای آن گرفته شود.

در اين راستا،سورنچی استاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو كميته فنی باغ معتقد است كه پيشينه باغ های شهر تهران زياد است اما مديريت آن به طرح جماع بر می گردد، مسئولان به جزئياتمصوبه برج باغ توجه نكردند و باغات دچار آسيب شدند.

وى بيان كرد: باغ يك كاربرى مطرح می شود در حالی كه زيرساخت است، در حال حاضر باغات آنقدر ارزشمند هستند كه بايد حفظ شوند و به عنوان زيرساخت مطرح شوند. باغات ما زيرساخت های باقی مانده شهر تهران هستند و نبايد در آنجا ساخت و ساز انجام شود.

در ادامه مهدى عباسى رييس كميسيون معمارى و شهرسازى شوراى شهر تهران گفت: مصوبه برج باغ و خانه باغ به شهر كمكی نكرده است، در تهران نمی توان به تخريب باغ ها فكر كرد. متاسفانه برخی باغات از بين رفتند و اگر هم باقی مانده ای وجود دارد دارای پوشش گياهی بسيار كمی است.

وى يادآور شد: حفظ باغات عزم عمومی و تصميم ملی نياز داردو در ادامه می بايست باغات هم افزايش پيدا كند.

سوزنچی تاكيد كرد: اصلا مگر آب برای ايجاد باغ داريم؟ درحال حاضر از منابع متعارف خودمان هم كم داريم، باغ ملی گياه شناسى٣ چاه داشته كه يكی از آن خشك شده و نزديك آن ساخت و ساز انجام شده است، اما برای آن پروژه آب از كجا فراهم می كنيد؟ ما آب كافی برای توسعه فضای سبز نداريم.

اين استاد دانشگاه افزود: اكثر باغ های ما در منطقه ١،٣،٤،١٢ هستند و تامين فضای سبز در تهران اولويت است اما دچار فقدان ظرفيت هستيم، كل باغات شهر تهران هزار و ٧٠٠ هكتار است و مديريت شهرى بايد راه حل ارائه كند.

وى ادامه داد: تهران كلان شهر كشور است و از بودجه ملی سهم مى برد، بايد از صندوق توسعه محيط زيست براى تملك باغات استفاده كنيم.

در پايان عباسی خاطر نشان كرد: ما در آينده، قطعا چالشی برای تامين آب باغات تهران خواهيم داشت و نگرانى ما باغات غرب تهران است.

حال اميد است كه اين الماس های سبز تهران دستخوش تغيير نشوند و در ميان تصميم های مسئولان آن ها را از دست ندهيم زيرا باغات گوهر كميابی هستند كه در صورت از بين رفتن شايد جايگزينى براى آنها نداشته باشيم.