لکه نفتی و آلودگی ساحل بحرکان هندیجان (خوزستان)

طبق گفته شاهدان، آلودگی مربوط به 22 شهریور ماه بوده که دیروز به اداره محیط زیست اطلاع رسانی شده بود، اما به دلیل جزر و مد دریا و بالا آمدن سطح آب، لکه نفتی با گل و لای پوشیده شده بود و امکان نمونه‌برداری از آن وجود نداشت، بنابراین هنوز منشاء این آلودگی مشخص نشده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان خوزستان گفت: منشاء آلودگی نفتی در ساحل بندر بحرکان از تئابع هندیجان هنوز مشخص نشده است.

به گزارش خوزتاب، وی ادامه داد: این تصویر مربوط به یک لکه نفتی در ساحل بندر بحرکان است که توسط یکی از صیادان محلی گرفته شده و دیروز مورد بررسی قرار گرفت.

 او افزود: طبق گفته شاهدان، آلودگی مربوط به 22 شهریور ماه بوده که دیروز به اداره محیط زیست اطلاع رسانی شده بود، اما به دلیل جزر و مد دریا و بالا آمدن سطح آب، لکه نفتی با گل و لای پوشیده شده بود و امکان نمونه‌برداری از آن وجود نداشت، بنابراین هنوز منشاء این آلودگی مشخص نشده است.