مهسا امینی، فراخوان ویژه اعتراض های سراسری در ایران، 25 سپتامبر 2022 ساعت 1900 به وقت اروپای مرکزی

مهسا امینی، فراخوان ویژ نمایندگی های جنوب و شمال آلمان ، منطقه اروپا، منطقه آسیا و شرق اروپا در تاریخ 25 سپتامبر 2022 ساعت 1900 به وقت اروپای مرکزی