کاشت گونه نامناسب گیاهی در شهرها و تشدید حساسیت‌های فصلی و هجوم سفید بالک‌ها!

طرح‌ها، برنامه‌های کاشت درخت و انتخاب گونه‌های مناسب با هر محیط، کار پیچیده ای نیست و خطا در این زمینه می‌تواند موجب تشدید حساسیت‌های فصلی، هجوم سفید بالک‌ها و… باشد.

کاشت گونه نامناسب گیاهی در شهرها و تشدید حساسیت‌های فصلی و هجوم سفید بالک‌ها!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، انتخاب، گزینش و کاشت گیاهان مقاوم در برابر انواع آلودگی‌ها و پارامترهای هواشناسی مثل جزیره حرارتی شهرها تقریباً موضوع جدیدی است. گیاهان به تن آلودگی حساس هستند و به وسیله تغییر در فرآیندهای حیاتی خود مانند رشد و یا میزان فتوسنتز به استرس محیطی واکنش نشان می‌دهند.

 

توانایی گیاهان برای سازش به تنش‌های محیطی بستگی به نوع، شدت، مدت تنش و همچنین گونه گیاهی دارد. به عنوان مثال بر اساس مطالعه‌ای که توسط امینی و همکاران (1394) با موضوع مطالعه آناتومیکی تأثیر آلودگی هوا بر برگ گیاهان اقاقیا و عرعردر محدوده کارخانه آلومینیوم ایران صورت گرفته است، نتایج این مقاله نشان داده که افزایش طول کرک و عدم تغییر گشودگی روزنه، انواعی از سـاز و کار، در گیاهان اقاقیا و عرعر، نسبت به آلودگی هـوای منطقـه است، کـه نشـان‌دهنـده مقاومـت نسـبی ایـن گیاهـان است.