گزارش تحلیلی و آماری قتل‌های قانونی فروردین ماه ۱۴۰۲

گزارش و نمودار از: فرشاد اعرابی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۶ خبر که در طول فروردین ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق …

ادامه‌ی مطلب