شعارهای اعتراضات سراسری، هفته یازدهم، ۵ الی ۱۱ آذر ۱۴۰۱