کلیپ اعتراض های سراسری ایران به روایت کاریکاتور بخش سیزدهم، خرداد ۱۴۰۲