شعارهای اعتراضات سراسری، هفته سیزدهم، ۱۹ الی ۲۵ آذر ۱۴۰۱