سند ۲۰۳۰ یونسکو، هدف ۱۶ بند ۱۰، تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات